By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การดูแลพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) จากผลสำรวจและวิจัยโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์หลายแห่งบ่งชี้อย่างชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานนั้นมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขัน การเติบโต ความมั่นคงและยั่งยืนรวมไปถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดูแลและรักษาพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสในการเติบโตในการทำงานอย่างเป็นธรรม และรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง จะทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน เป็นแรงผลักดันในการพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังลดอัตราการลาออก และบริษัทฯ สามารถรักษาพนักงานที่มีศักยภาพไว้กับองค์กรได้

บริษัทฯ มีนโยบายพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relation Policy) ขึ้นมาเป็นแนวปฏิบัติในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และพนักงาน ด้วยแนวความคิดที่ว่า พนักงานจะมีความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้วยหลัก 3 ประการ ประกอบด้วย Say Stay และ Strive

ตัวขับเคลื่อนที่จะช่วยผลักดันให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย

1. Agility ประกอบด้วย ความร่วมมือและประสานงาน การมุ่งเน้นลูกค้า การตัดสินใจ ความแตกต่างและการรวมเป็นหนึ่ง และโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากร

2. Engaging Leadership ประกอบด้วย ภาวะการเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้างาน

3. Talent Focus ประกอบด้วย ชื่อเสียงองค์กร โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่งานการและการเรียนรู้พัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ รางวัลและความภาคภูมิใจ และการจัดการบุคลากร

4. The Work ประกอบด้วย ลักษณะการทำงาน และสมดุลของชีวิตและการทำงาน

5. The Basics ประกอบด้วย ความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทฯ สำรวจความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Survey) เป็นประจำทุกปี หลังจากนั้นจึงนำผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะจากพนักงานมาจัดทำแผนการสร้างความผูกพัน (Engagement Action plan) ทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการจัดทำระบบรายงานความคืบหน้าให้กับผู้บริหารทุกไตรมาส เพื่อเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง

การบริหารผลปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ยึดหลัก 3 ประการ ในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ หลักความเท่าเทียมกันของพนักงาน (Equitability) หลักการบริหารด้วยผลงาน (Performance Base) และหลักการบริหารและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Base) โดยบริษัทฯ สนับสนุนการทำงานร่วมกันภายใต้ความหลากหลาย (Diversity) มาอย่างยาวนาน ทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม อายุ และประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการทำงานร่วมกัน และขับเคลื่อนนวัตกรรมของบริษัทฯ ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

การบริหารผลการปฏิบัติงานนั้นเป็นกระบวนการสำคัญที่มีผลต่อการผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ นับเป็นการเชื่อมโยงความต้องการขององค์กรไปสู่เป้าหมายการทำงานของพนักงานแต่ละบุคคล และเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะของแต่ละบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานในการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน (KPI) ร่วมกัน ทำให้เกิดความร่วมมือ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรในที่สุด

การกำหนดระบบประเมินผลงานที่มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถวัดและประเมินความสำเร็จของบุคคลได้จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสื่อข้อความให้พนักงานทุกได้รับทราบและนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน เช่น

• การกำหนดระบบตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ Key Performance Indicator (KPI) ที่มีความเป็นธรรม เพื่อบริหารผลงานไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้คะแนน KPI โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ KPI ตามผลงานหลัก (Work Base) คิดเป็นคะแนนร้อยละ 70 และ KPI จากการประเมินพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร (Behavior Base) คิดเป็นคะแนนร้อยละ 30

• ปรับปรุงมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งองค์กร โดยกำหนดให้ตัวชี้วัดแต่ละตัวต้องมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 เกณฑ์ จากจำนวน 4 เกณฑ์ ได้แก่ 1. เกณฑ์ด้านปริมาณ (Quantity) 2. เกณฑ์ด้านความก้าวหน้าของงานและเวลา (Progress and Time) 3. เกณฑ์ด้านการใช้งบประมาณ (Cost) 4. เกณฑ์ด้านความถูกต้องและคุณภาพงาน (Accuracy and Quality) พร้อมทั้งได้ทำการสื่อสารให้พนักงานรับทราบและเข้าใจถึงการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

• กำหนดตัวชี้วัดที่นอกเหนือจากงานของตนเอง เช่น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับทักษะการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา โดยบริษัทฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดความเป็นผู้นำ (Leadership KPI) ให้กับพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายได้ตระหนักว่า นอกจากการบริหารการทำงานในหน่วยงานแล้ว การเอาใจใส่และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชายังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนางานในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงาน

© 2021 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.