By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การดูแลพนักงาน

ความสำคัญ

พนักงานนับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินงานและผลักดันการเติบโตขององค์กร จากการที่บริษัทฯ ดำเนินงานและขยายการเติบโตไปในหลายประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านวัฒนธรรมและกฎหมายแรงงาน การมีมาตรฐานการปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีตามหลักสากลจึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูแลรักษาพนักงานในทุกสถานประกอบการณ์ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน

นอกเหนือจากการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย จัดสรรทรัพยากรและสวัสดิการเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเพียงพอ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่กระบวนการการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน จนถึงการวัดผลการปฏิบัติงานและการเติบโตในองค์กรของพนักงาน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานเพื่อการปรับปรุงด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งหวังในการเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ มีนโยบายพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relation Policy) ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และพนักงาน ด้วยแนวความคิดที่ว่า พนักงานจะมีความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ

บริษัทฯ บริหารงานทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิด One Banpu, One Goal ในกลุ่มบ้านปู ให้เกิดขึ้นกับพนักงานในทุกประเทศอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวการปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีในระดับสากล และทบทวนเพื่อให้เกิดการปรับปรุงให้เข้ากับการดำเนินงานและบริบทของสังคมอย่างสม่ำเสมอ  บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการโดยสรุปดังต่อไปนี้

 • กระบวนการสรรหาพนักงาน พิจารณาผู้เข้าสมัครงานตามคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ของผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยใช้คุณลักษณะของตำแหน่งงานเป็นเกณฑ์ โดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของผู้สมัคร อาทิ เพศ อายุ
 • สนับสนุนการทำงานร่วมกันภายใต้ความหลากหลาย (diversity) ของพนักงาน ซึ่งดำเนินงานมาอย่างยาวนานในทุกประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการทำงานร่วมกัน และขับเคลื่อนนวัตกรรมของบริษัทฯ ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กร Banpu Heart บริษัทฯ มุ่งสร้างให้บุคลากรเป็น พนักงานมืออาชีพ โดยถือปฏิบัติและให้โอกาสพนักงานที่มีความหลากหลายในองค์กรอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มุ่งมั่นปฏิบัติงานภายใต้วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ชัดเจน และค่านิยมองค์กรร่วมกัน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดระบบตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ Key Performance Indicator (KPIs) ที่มีความชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ โดย KPIs ของพนักงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ KPIs ตามผลงานหลัก (Work Related KPIs) คิดเป็นคะแนนร้อยละ 70 และ KPIs จากการประเมินพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร (Behavior Base KPIs) คิดเป็นคะแนนร้อยละ 30
 • การบริหารผลตอบแทน บริษัทฯ กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนจากการประเมินค่างานของแต่ละตำแหน่งงาน และมีการกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในช่วงที่แข่งขันได้ในตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนจะเป็นไปตามค่างานของแต่ละตำแหน่งงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเพศ โดยในแต่ละปีการอัตราการขึ้นค่าตอบแทนของพนักงานจะพิจารณาจากผลการประเมินการทำงานในปีนั้น
 • การเติบโตในองค์กร พนักงานที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นจะได้รับการคัดเลือกจากหัวหน้างาน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างสม่ำเสมอทั้งด้านที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงและพฤติกรรมที่แสดงออกถึงค่านิยมร่วมขององค์กร จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการจะทำให้เกิดความโปร่งใส และมั่นใจว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติจากเพศ อายุ และอื่น ๆ
 • ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน พนักงานสามารถปรึกษาหรือส่งข้อร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ผ่านทางหัวหน้างานและฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยตรง ในกรณีที่พนักงานต้องการส่งเรื่องร้องเรียนโดยไม่ต้องการระบุตัวตน สามารถส่งทางช่องทางออนไลน์ได้ โดยอาจเป็นเรื่องต่างๆ อาทิ ความไม่สบายใจในการทำงาน ความขัดแย้งกับหัวหน้างาน/เพื่อนร่วมงาน/ผู้บริหาร การปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใส รวมไปถึงการคุกคามทางเพศและอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ มีกระบวนการสอบสวนการร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไข รวมถึงลงโทษทางวินัยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับการทำงาน
 • ช่องทางการรับข้อคิดเห็น พนักงานสามารถส่งข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงด้านสวัสดิการและผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการหรือคณะกรรมการในรูปแบบอื่น ๆ ตามบริบทของการดำเนินงานในสถานประกอบการของแต่ละประเทศ นอกจากนี้พนักงานสามารถส่งข้อคิดเห็นผ่านหัวหน้างาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การสำรวจความผูกพันองค์กร การจัดรับฟังความคิดเห็นในเชิงลึกแบบกลุ่มย่อย เป็นต้น
 • ระเบียบปฏิบัติข้อบังคับในการทำงาน ปรับปรุงและสื่อสารระเบียบปฏิบัติข้อบังคับในการทำงานที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดฉบับใหม่ปี 2563 ให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบ ซึ่งระเบียบปฎิบัติข้อบังคับดังกล่าวประกอบด้วยหมวดต่างๆ เช่น หมวดวันทำงาน หมวดวันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา หลักเกณฑ์การลา สวัสดิการ การร้องทุกข์ การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน การเลิกจ้างและการจ่ายค่าชดเชย เป็นต้น

 

ผลการดำเนินงาน

 • ไม่มีอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน การเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิดสิทธิและคุกคามทางเพศและอื่น ๆ ในที่ทำงาน
 • ผลการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงในการทำงานในทุกพื้นที่ดำเนินงาน
 • ปรับปรุงสวัสดิการและกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
 • ปรับปรุงสวัสดิการจากการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน

ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการที่สำคัญ

 

เอกสารดาวน์โหลด

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบ้านปู

© 2023 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.