By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การดูแลพนักงาน

ความสำคัญ

พนักงานนับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินงานและผลักดันการเติบโตขององค์กร จากการที่บริษัทฯ ดำเนินงานและขยายการเติบโตไปในหลายประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านวัฒนธรรมและกฎหมายแรงงาน การมีมาตรฐานการปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีตามหลักสากลจึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูแลรักษาพนักงานในทุกสถานประกอบการณ์ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน

นอกเหนือจากการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย จัดสรรทรัพยากรและสวัสดิการเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเพียงพอ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่กระบวนการการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน จนถึงการวัดผลการปฏิบัติงานและการเติบโตในองค์กรของพนักงาน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานเพื่อการปรับปรุงด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งหวังในการเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ มีนโยบายพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relation Policy) ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และพนักงาน ด้วยแนวความคิดที่ว่า พนักงานจะมีความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ

โดยมีตัวขับเคลื่อนที่จะช่วยผลักดันให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่

การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้เข้ากับบริบทใหม่ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนผ่านองค์กรเพื่อเข้าสู่ยุคใหม่ของการบริหารจัดการและขยายการดำเนินงานในหลากหลายประเทศที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ดังนั้นการดำเนินงานด้านแรงงานจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการแรงงานสากลและเป็นไปตามกฎหมายแรงงานของประเทศนั้นๆ รวมถึงพนักงานทุกคนในทุกประเทศจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามหลักการของ DEI ซึ่งได้แก่ Diversity (ความหลากหลาย) Equity (ความเสมอภาค) Inclusion (การผนวกรวม) บริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

 • กระบวนการสรรหาพนักงาน บริษัทฯ พิจารณาเน้นที่คุณสมบัติและความรู้ ความสามารถของผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ตรงกับความต้องการของงานเป็นหลัก สัดส่วนพนักงานปัจจุบันของการผสมผสานระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน
 • สนับสนุนการทำงานร่วมกันภายใต้ความหลากหลาย (Diversity) มาอย่างยาวนาน ดังที่กล่าวมาข้างต้น กับประเทศที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอยู่ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการทำงานร่วมกัน และขับเคลื่อนนวัตกรรมของบริษัทฯ ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
 • บริษัทฯ มุ่งสร้างให้บุคลากรเป็น พนักงานมืออาชีพ โดยถือปฏิบัติและให้โอกาสพนักงานทุกชนชาติ เชื้อชาติ ภาษา และเพศ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มุ่งมั่นปฏิบัติงานภายใต้วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน หล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างแข็งแรง โดยผูกพันและยึดมั่นกันด้วยวัฒนธรรมองค์กร Banpu Heart
 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน: การกำหนดระบบตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ Key Performance Indicator (KPIs) ที่มีความเป็นธรรม เพื่อบริหารผลงานไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินการให้คะแนน KPIs โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ KPIs ตามผลงานหลัก (Work related) คิดเป็นคะแนนร้อยละ 70 และ KPIs จากการประเมินพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร (Behavior Base) คิดเป็นคะแนนร้อยละ 30
 • กำหนดตัวชี้วัดที่นอกเหนือจากงานของตนเอง เช่น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับทักษะการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา โดยบริษัทฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดความเป็นผู้นำ (Leadership KPIs) ให้กับพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายได้ตระหนักว่า นอกจากการบริหารการทำงานในหน่วยงานแล้วการเอาใจใส่และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชายังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนางานใน หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
 • มีระบบช่องทางร้องเรียน โดยพนักงานสามารถส่งคำร้องต่างๆ ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้พนักงานนำเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาและนำเสนอผู้บริหารเป็นลำดับถัดไป นอกจากนี้ พนักงานสามารถปรึกษา หรือส่งข้อร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ผ่านทางหัวหน้างาน ผ่านฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยตรง หรือกรณีที่พนักงานต้องการส่งเรื่องโดยไม่ระบุตัวตน สามารถส่งเรื่องผ่านช่องทางออนไลน์ในเรื่องต่างๆ ได้ อาทิ ความไม่สบายใจในการทำงาน ความขัดแย้งในทีม หรือกับหัวหน้างาน หรือ การปฏิบติงานที่ไม่โปร่งใส รวมไปถึง การคุกคามทางเพศ ซึ่งบริษัทฯ มีกระบวนการสอบสวนการร้องทุกข์ และลงโทษทางวินัย ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับการทำงาน

ผลการดำเนินงาน

 • ไม่มีอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน การเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิดสิทธิและคุกคามทางเพศและอื่น ๆ ในที่ทำงาน
 • ผลการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงในการทำงานในทุกพื้นที่ดำเนินงาน
 • ตัวแทนพนักงานมีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองกับบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อตกลงที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน โดยการร่วมประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกับกลุ่มบ้านปูเป็นประจำทุกไตรมาส ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงหลายเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการ การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่มีผลต่อพนักงานที่เป็นไปในทางที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
 • บริษัทฯ สำรวจผลคะแนนวัฒนธรรมองค์กร และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก ในปีที่ผ่านมามีจำนวนพนักงานที่ร่วมในการสำรวจคิดเป็นร้อยละ 98 ของพนักงานทั้งหมด โดยมีผลการสำรวจดังนี้

 • ปรับปรุงสวัสดิการจากการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน

ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการที่สำคัญ

เอกสารดาวน์โหลด

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบ้านปู

© 2024 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.