BANPU 16.10 Baht | +0.10 (+0.62%)
โรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าในอินโดนีเซีย

กำลังผลิต
6 เมกะวัตต์

สัดส่วนกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียน
100%
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
อยู่ระหว่างการพัฒนา
6
เมกะวัตต์
0
เมกะวัตต์
6
เมกะวัตต์
0
เมกะวัตต์
 
โรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกา

3 แห่ง/โครงการ

กำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน
763 เมกะวัตต์

สัดส่วนกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียน
0.2%
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
อยู่ระหว่างการพัฒนา
762
เมกะวัตต์
1
เมกะวัตต์
762
เมกะวัตต์
0
เมกะวัตต์
0
เมกะวัตต์
1
เมกะวัตต์
*โรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนดำเนินการผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งบ้านปู เพาเวอร์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50
 
โรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าในออสเตรเลีย

2 แห่ง/โครงการ

กำลังผลิต
33 เมกะวัตต์

สัดส่วนกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียน
100%
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
อยู่ระหว่างการพัฒนา
33
เมกะวัตต์
0
เมกะวัตต์
33
เมกะวัตต์
0
เมกะวัตต์
*โรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนดำเนินการผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งบ้านปู เพาเวอร์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50
 
โรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าในเวียดนาม

3 แห่ง/โครงการ

กำลังผลิต
215 เมกะวัตต์

สัดส่วนกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียน
100%
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
อยู่ระหว่างการพัฒนา
114
เมกะวัตต์
100
เมกะวัตต์
38
เมกะวัตต์
80
เมกะวัตต์
35
เมกะวัตต์
0
เมกะวัตต์
42
เมกะวัตต์
20
เมกะวัตต์
*โรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนดำเนินการผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งบ้านปู เพาเวอร์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50
 
โรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่น

20 แห่ง/โครงการ

กำลังผลิต
224 เมกะวัตต์

สัดส่วนกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียน
67.4%
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
อยู่ระหว่างการพัฒนา
224
เมกะวัตต์
0
เมกะวัตต์
146
เมกะวัตต์
0
เมกะวัตต์
73
เมกะวัตต์
0
เมกะวัตต์
5
เมกะวัตต์
0
เมกะวัตต์
*โรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนดำเนินการผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งบ้านปู เพาเวอร์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50
 
โรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าในจีน

11 แห่ง/โครงการ

กำลังผลิต
1,187 เมกะวัตต์เทียบเท่า

สัดส่วนกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียน
20.5%
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
อยู่ระหว่างการพัฒนา
1,135
เมกะวัตต์เทียบเท่า
52
เมกะวัตต์
944
เมกะวัตต์เทียบเท่า
0
เมกะวัตต์
177
เมกะวัตต์
0
เมกะวัตต์
14
เมกะวัตต์
52
เมกะวัตต์
*โรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนดำเนินการผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งบ้านปู เพาเวอร์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50


 
โรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าในลาว

1 แห่ง/โครงการ

กำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน
751 เมกะวัตต์
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
อยู่ระหว่างการพัฒนา
751
เมกะวัตต์
0
เมกะวัตต์
751
เมกะวัตต์
0
เมกะวัตต์
*โรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนดำเนินการผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งบ้านปู เพาเวอร์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50
 
โรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าในไทย

1 แห่ง/โครงการ

กำลังผลิต
817 เมกะวัตต์

สัดส่วนกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียน
12.2%
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
อยู่ระหว่างการพัฒนา
817
เมกะวัตต์
0
เมกะวัตต์
717
เมกะวัตต์
0
เมกะวัตต์
52
เมกะวัตต์
0
เมกะวัตต์
48
เมกะวัตต์
0
เมกะวัตต์
*โรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนดำเนินการผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งบ้านปู เพาเวอร์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50
 
โรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าของ
บ้านปู เพาเวอร์

41 แห่ง/โครงการ ใน 8 ประเทศ

กำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน
3,656 เมกะวัตต์เทียบเท่า

สัดส่วนกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียน
11.18%
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
อยู่ระหว่างการพัฒนา
3,551
เมกะวัตต์เทียบเท่า
105
เมกะวัตต์
3,247
เมกะวัตต์เทียบเท่า
0
เมกะวัตต์
285
เมกะวัตต์
65
เมกะวัตต์
19
เมกะวัตต์
40
เมกะวัตต์
*รวมส่วนแบ่งกำลังผลิดจากโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด
*บ้านปู เพาเวอร์ ถือหุ้นบ้านปูเน็กซ์ในสัดส่วนร้อยละ 50
*ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
 
Sunshine
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
คาดการณ์ปี 2567
ที่ตั้ง
รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น
50%
กำลังผลิตไฟฟ้า
2.5 เมกะวัตต์
สถานะ
อยู่ระหว่างการพัฒนา
Temple II
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2558
ที่ตั้ง
รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น
50%
กำลังผลิตไฟฟ้า
755 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
น็อนไห่
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2563
ที่ตั้ง
จังหวัดนินห์ถ่วน ประเทศเวียดนาม
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
35 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
นิฮอนมัตสึ
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2564
ที่ตั้ง
จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
12 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
Temple I
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2557
ที่ตั้ง
รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น
50%
กำลังผลิตไฟฟ้า
768 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
มานิลดรา
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2561
ที่ตั้ง
รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
สัดส่วนการถือหุ้น
20%
กำลังผลิตไฟฟ้า
55.9 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
เบอริล
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2562
ที่ตั้ง
รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
สัดส่วนการถือหุ้น
20%
กำลังผลิตไฟฟ้า
110.9 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
นาโกโซ IGCC
ประเภทโรงไฟฟ้า
IGCC
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2564
ที่ตั้ง
จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
13.4%
กำลังผลิตไฟฟ้า
543 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
เอลวินหมุยยิน
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานลม
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2562
ที่ตั้ง
จังหวัดนินห์ถ่วน ประเทศเวียดนาม
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
37.6 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
หวินเจา
ประเภทโรงไฟฟ้า
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
คาดการณ์ระยะที่ 1 : ปี 2565
คาดการณ์ระยะที่ 2 และ 3 : -
ที่ตั้ง
จังหวัดซอกจัง ประเทศเวียดนาม
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
80 เมกะวัตต์
สถานะ
อยู่ระหว่างการพัฒนา
ทาเคโอะ 2
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2561
ที่ตั้ง
จังหวัดซะกะ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
1 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
มูโรรัง 2
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2561
ที่ตั้ง
จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
1.63 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
มูโรรัง 1
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2561
ที่ตั้ง
จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
1.73 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
เท็นซัง
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2560
ที่ตั้ง
จังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
1.96 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
เคเซนนุมะ
ประเภทโรงไฟฟ้า
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2564
ที่ตั้ง
จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
20 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
ยาบูกิ
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2563
ที่ตั้ง
จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
7 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
ชิราคาวะ
ประเภทโรงไฟฟ้า
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2565
ที่ตั้ง
จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
10 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
คุโรคาวะ
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2562
ที่ตั้ง
จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
18.9 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
ยามางาตะคาวานิชิ
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2563
ที่ตั้ง
จังหวัดยามางาตะ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
20 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
มุกะวะ
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2561
ที่ตั้ง
จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
93%
กำลังผลิตไฟฟ้า
17 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
นาริไอสึ
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2561
ที่ตั้ง
จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
20.46 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
อวาจิ
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2560
ที่ตั้ง
จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
7.9 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
ฮิโนะ
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2559
ที่ตั้ง
จังหวัดชิงะ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
3.5 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
โอลิมเปีย
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2558
ที่ตั้ง
จังหวัดกุนมะ จังหวัดอิบารากิ และจังหวัดโทชิงิ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
40%
กำลังผลิตไฟฟ้า
10 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
เอชพีซี
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าปากเหมือง
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
โรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 และ 2 : ปี 2558
โรงไฟฟ้าหน่วยที่ 3 : ปี 2559
ที่ตั้ง
เมืองหงสา แขวงไชยบุรี ประเทศลาว
สัดส่วนการลงทุน
40%
กำลังผลิตไฟฟ้า
1,878 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (หน่วยที่ 1, 2 และ 3)
ซานซีลู่กวง
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2564
ที่ตั้ง
มณฑลซานซี ประเทศจีน
สัดส่วนการถือหุ้น
30%
กำลังผลิตไฟฟ้า
1,320 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
จีซิน
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ระยะที่ 1 : ปี 2558
ระยะที่ 2 : ปี 2559
ที่ตั้ง
มณฑลเจียงซู ประเทศจีน
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
25.22 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (ระยะที่ 1 และ 2)
ซิงหยู
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2560
ที่ตั้ง
มณฑลซานตง ประเทศจีน
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
10.3 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
เต๋อหยวน
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2560
ที่ตั้ง
มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
51.64 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
ฮุ่ยเอิน
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2560
ที่ตั้ง
มณฑลซานตง ประเทศจีน
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
19.7 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
เฮ่าหยวน
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2559
ที่ตั้ง
มณฑลซานตง ประเทศจีน
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
20 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
ฮุ่ยเหนิง
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2559
ที่ตั้ง
มณฑลซานตง ประเทศจีน
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
21.5 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
จินซาน
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2559
ที่ตั้ง
มณฑลซานตง ประเทศจีน
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
28.95 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
โจวผิง
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2544
ที่ตั้ง
มณฑลซานตง ประเทศจีน
สัดส่วนการถือหุ้น
70%
กำลังผลิตไฟฟ้ารวม (เทียบเท่า)
233 เมกะวัตต์เทียบเท่า
กำลังผลิตไฟฟ้า
125 เมกะวัตต์
กำลังผลิตไอน้ำ
600 ตันต่อชั่วโมง
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
เจิ้งติ้ง
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2543
ที่ตั้ง
มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้ารวม (เทียบเท่า)
139 เมกะวัตต์เทียบเท่า
กำลังผลิตไฟฟ้า
73 เมกะวัตต์
กำลังผลิตไอน้ำ
370 ตันต่อชั่วโมง
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
หลวนหนาน ระยะที่ 1, 2 และ 3
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ระยะที่ 1 : ปี 2544
ระยะที่ 2 : ปี 2561
ระยะที่ 3 : ปี 2562
ที่ตั้ง
มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้ารวม (เทียบเท่า)
246 เมกะวัตต์เทียบเท่า
กำลังผลิตไฟฟ้า
150 เมกะวัตต์
กำลังผลิตไอน้ำ
538 ตันต่อชั่วโมง
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (ระยะที่ 1, 2 และ 3)
บีแอลซีพี
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
โรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 : ปี 2549
โรงไฟฟ้าหน่วยที่ 2 : ปี 2550
ที่ตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้น
50%
กำลังผลิตไฟฟ้า
1,434 เมกะวัตต์
สถานะ
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (หน่วยที่ 1 และ 2)