By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ความสำคัญ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ จึงเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความร่วมมือให้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น นานาประเทศได้ร่วมกันตั้งเป้าหมายร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อควบคุมการเพิ่มของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส จึงมีการออกนโยบายและกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในหลายประเทศ เช่น ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS) การจำกัดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน การส่งเสริมการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)
 • การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และความร้อน ได้แก่ ถ่านหินและก๊าซทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
 • การใช้นำมันดีเซลในการเริ่มจุดการเผาไหม้ในหม้อต้มไอน้ำ เครื่องจักรขนาดใหญ่ เครื่องผลิตไฟสำรอง ยานพาหนะการขนส่งภายใน เป็นต้น
 • การใช้น้ำมันเบนซินในยานพาหนะ (เล็กน้อย)
 • การใช้แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ในระบบการควบคุมคุณภาพอากาศ
 • การใช้ก๊าซ SF6 และ HFCs
 • การซื้อไฟฟ้าจากภายนอก

แนวทางการจัดการ

บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้

 • โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power Plant) ที่ดำเนินการผลิตในปัจจุบัน
  • โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปที่บริษัทฯ มีอำนาจในการบริหารจัดการโดยตรง ได้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Heat and Power Plant) ในจีนเป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูง กล่าวคือ มีการสูญเสียพลังงานในการผลิตเพียงราวร้อยละ 25 ในช่วงที่ผลิตไอน้ำและไฟฟ้าเต็มกำลังการผลิต ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวจะมีการสูญเสียพลังงานในการผลิตราวร้อยละ 65 ส่งผลให้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมมีอัตราการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ อย่างไรก็ตาม ความต้องการของลูกค้าในการรับซื้อไอน้ำในช่วงเวลาต่าง ๆ ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการจัดการโดยการใช้นวัตกรรมเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการให้โรงไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นในการรองรับปริมาณความต้องการไอน้ำที่เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกับกลุ่มบ้านปู โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งได้รับการตรวจสอบและรับรองข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ในปี 2561 จนถึงปัจจุบัน
  • โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปที่เป็นบริษัทร่วมทุน ได้แก่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและโรงไฟฟ้าหงสา จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการและการซ่อมบำรุงประจำปีให้มีคุณภาพ รวมถึงริเริ่มนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อคาดการณ์การซ่อมบำรุงก่อนที่เครื่องจักรจะเสีย (Predictive Maintenance) เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าให้มีการใช้เชื้อเพลิงต่อหน่วยการผลิตลดลง มีค่าความพร้อมจ่ายไฟ (Equivalent Availability Factor: EAF) ได้ตามการออกแบบ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า และส่งผลโดยตรงในการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัทฯ จะมีหน่วยงานบริหารจัดการสินทรัพย์เป็นผู้ติดตามตรวจสอบร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมทุนในโรงไฟฟ้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสในการนำเชื้อเพลิงที่หลากหลายมาใช้เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียและสามารถจัดหาได้ในพื้นที่ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ชีวมวล และก๊าซเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงการลงทุนใน อุตสหกรรมไฮโดรเจน ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต  ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวม

 • โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปที่กำลังพัฒนาและขยายกำลังการผลิต

ในโครงการที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน หรือพลังความร้อนร่วมที่จะเกิดขึ้น บริษัทฯ เลือกใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและมีประสิทธิภาพสูง เช่น โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในต้นปี 2564 ใช้เทคโนโลยี Ultra- supercritical ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนในขณะที่ออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง

บริษัทฯ มองหาโอกาสในการลงทุนในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมไฮโดรเจน ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานสะอาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการใช้ไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงนั้นสามารถเป็นส่วนสำคัญในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 • โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีด้านพลังงาน

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 800 เมกะวัตต์เทียบเท่าภายในปี 2568 ผ่านบ้านปู เน็กซ์ ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนในการลงทุนร้อยละ 50 อีกทั้งยังขยายการดำเนินธุรกิจไปในเทคโนโลยีด้านพลังงาน อาทิ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ระบบกักเก็บพลังงาน ธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า ธุรกิจพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ และธุรกิจบริหารจัดการระบบการใช้พลังงาน เป็นต้น

นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงาน

 

© 2022 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.