By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ความสำคัญ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ จึงเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความร่วมมือให้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น นานาประเทศได้ร่วมกันตั้งเป้าหมายร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อควบคุมการเพิ่มของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส จึงมีการออกนโยบายและกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในหลายประเทศรวมถึงในสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS) การจำกัดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน การส่งเสริมการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น ซึ่งเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสที่สำคัญของบริษัทฯ

กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)
 • การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และความร้อน ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ถ่านกัมมันต์ซึ่งเป็นของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
 • การใช้นำมันดีเซลในการเริ่มจุดการเผาไหม้ในหม้อต้มไอน้ำ เครื่องจักรขนาดใหญ่ เครื่องผลิตไฟสำรอง ยานพาหนะการขนส่งภายใน เป็นต้น
 • การใช้น้ำมันเบนซินในยานพาหนะ (เล็กน้อย)
 • การใช้แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ในระบบการควบคุมคุณภาพอากาศ
 • การใช้ก๊าซ SF6
 • การซื้อไฟฟ้าจากภายนอก

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าและพลังงาน จึงมีการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงในการผลิตโดยตรง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) จากการใช้เชื้อเพลิงต่าง ๆ เป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นกว่าร้อยละ 99 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจต้นน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานอื่น ๆ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย

บริษัทฯ มองเห็นโอกาสและศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ศึกษาเพื่อใช้เชื้อเพลิงทดแทนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และมองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีและการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดตามกลยุทธ์หลัก Greener & Smarter

บริษัทฯ ได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายภาพและการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎหมายในประเทศต่าง ๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีการปรับตัว เช่น นำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้ ประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ และโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีแนวทางสอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD)  รวมถึงกำหนดราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการลงทุนในโครงการต่าง ๆ

บริษัทฯ มีคณะทำงานและกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนี้

  ผลการดำเนินงาน

  • อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.609 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/เมกะวัตต์–ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย

  • กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจำนวน 288.1 เมกะวัตต์ ตามสัดส่วนการลงทุน คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 36 ของเป้าหมายที่จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 800 เมกะวัตต์ภายในปี 2568

   
  ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการที่สำคัญ

   

  เอกสารดาวน์โหลด

  นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

   

© 2024 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.