By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
วัฒนธรรมองค์กร

บ้านปู เพาเวอร์ฯ ดำเนินธุรกิจในหลายพื้นที่ของภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งจะช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกพื้นที่สามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยความราบรื่น ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนรับผิดชอบและผสานความต่างให้เป็นจุดแข็งขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่มีอุปสรรคจากความต่าง เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ หน่วยงานที่สังกัด และอื่น ๆ บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในเครือจึงยึดหลักการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานภายใต้วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน รวมถึงผูกพันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยค่านิยมองค์กรที่เรียกว่า “บ้านปู ฮาร์ท” (Banpu Heart) ซึ่งประกอบด้วย ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed)

บริษัทฯ ได้กำหนดคำจำกัดความค่านิยมเหล่านี้อย่างชัดเจน และระบุถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงค่านิยมดังกล่าว จัดทำแผนกลยุทธ์ Banpu Heart Roadmap ในระยะยาวปี 2561 – 2568 ในการสร้างความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมองค์กร ผสานความต่างให้เป็นจุดแข็งเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย พนักงานมีค่านิยมร่วมในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

 

 

การเสริมสร้างค่านิยมของ Banpu Heart
บริษัทฯ ส่งเสริมค่านิยมของ Banpu Heart ภายใต้แนวคิด “Strongly Build a Complete Understanding of Banpu Heart and 10 Behaviors” เพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปสู่ปฏิบัติของพนักงานทุกคนทุกประเทศด้วยหัวใจเดียวกัน โดยได้ดำเนินการดังนี้

• จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Banpu Heart Experience กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อออกแบบพฤติกรรม Banpu Heart Behaviors นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

• จัดตั้งคณะทำงาน Banpu Change Leader (BCL) ซึ่งเป็นกลุ่มพนักงานที่สร้างสรรค์ ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ให้เข้าถึงพนักงานในทุกระดับ โดย BCL มาจากอาสาสมัครจากพนักงานฝ่ายต่าง ๆ ที่มีใจรักและมุ่งมั่นยึดถือใน Banpu Heart

• ออกแบบทดสอบ Inner View Test ในการสรรหาพนักงาน เพื่อให้ทราบถึงลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของผู้สมัครทุกคนว่ามีความเหมาะสมกับค่านิยมมากน้อยเพียงใด หลังจากได้ผลการทำแบบทดสอบของผู้สมัครแล้ว จะมีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากการสัมภาษณ์แบบ Behavioral-Based Interview ก่อนตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัครที่มีค่านิยมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ

• ปฐมนิเทศเรื่อง Banpu Heart พร้อมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม “Banpu Heart in Action” สำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้เข้าใจที่มาและเหตุผลของการมีค่านิยมภายใต้วัฒนธรรมองค์กร Banpu Heart วิธีการประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน รวมถึงได้รับการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างพนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามค่านิยมของวัฒนธรรมองค์กร (Banpu Heart behavioral KPIs) ซึ่งส่วนหนึ่งในการพิจารณาประเมินผลมีน้ำหนักถึงร้อยละ 30 ด้วยความคาดหวังว่าพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมของ Banpu Heart จะได้ถูกนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง

• ส่งเสริมกิจกรรม Banpu Heart ในรูปแบบที่หลากหลายให้กับพนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมและนำไปปฎิบัติ

• จัดกิจกรรม Banpu Heart Outing เพื่อสะท้อน 3 ค่านิยมหลักของ Banpu Heart ให้พนักงานมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมที่ทำร่วมกันและเปิดโอกาสนำเสนอข้อคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์

• จัดทำชุดการสื่อสารที่เรียกว่า Call–to-Action ประกอบด้วย 10 พฤติกรรม เพื่อเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพนักงานด้วยวิถี Banpu Heart ในกลุ่มบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

 


 

ผลการดำเนินงาน

© 2021 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.