By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ความสำคัญ

การดำเนินงานให้องค์กรบรรลุสู่ความสำเร็จในการเติบโตทางธุรกิจในยุค Technology Disruption ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ การบริหาร และส่งเสริมความเป็นผู้นำ ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บริษัทฯ ได้เตรียมแผนการพัฒนาศักยภาพทั้งสำหรับผู้บริหารและพนักงานอย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับแผนพัฒนาความเป็นผู้นำที่สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร

แนวทางการจัดการ

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individual Development Plan) และแผนการฝึกอบรม (Training Roadmap) โดยแบ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาพนักงานในระยะสั้น (รายปี) และในระยะยาว (ตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ)  ซึ่งมีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้

การกำหนดรูปแบบการพัฒนาพนักงานที่แตกต่างกันตามระดับตำแหน่ง

 • จัดทำ Banpu Group Learning and Development Road Map ได้ออกแบบโดยคำนึงถึงความรู้ที่จำเป็นในการทำงาน ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะทางการบริหาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลทั้งด้านความเป็นผู้นำและด้านการทำงาน
 • ปรับปรุง Leadership Competency เพื่อให้สอดคล้องไปกับแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 • ประเมินผลแผนพัฒนาและนำผลไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อีกหลายรูปแบบ อาทิ

 • การเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาผ่านการมีประสบการณ์ตรงในการทำงาน เช่น การย้ายตำแหน่งเพื่อการเรียนรู้งานในสายงานข้างเคียง การเข้าร่วมโครงการที่มีลักษณะการทำงานแบบข้ามสายงาน การทำงานในบริษัทฯ ในเครือในต่างประเทศ เป็นต้น
 • การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มหลักสูตรออนไลน์ ที่พนักงานสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นั้นสามารถนำมาช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานและองค์กรได้ ผ่านการเพิ่มเติมองค์ความรู้ โดยพัฒนาจากองค์ความรู้เดิมให้มีศักยภาพเพิ่มเติม ตลอดจนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้เพิ่มขึ้นได้ด้วย
 • การปลูกฝั่งให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา ผ่านการเสริมสร้างเรื่อง Growth Mindset
 • การจัดให้มีแบ่งปันองค์ความรู้ (Knowledge Sharing for Power Business) เป็นประจำทุกปี โดยให้พนักงานเป็นผู้นำเสนอหัวข้อ เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจการบริหารงานธุรกิจอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

การบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ

 • จัดให้มีคณะกรรมการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan Committee) เพื่อบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ
 • ได้มีการจัดทำคุณลักษณะที่สำคัญของตำแหน่งงาน (Key and Critical Position Profile) และกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อใช้ในการระบุและคัดสรรต่อไป
 • ดำเนินการระบุและคัดสรรผู้ที่คาดว่าจะได้รับการสืบทอดตำแหน่ง โดยหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
 • จัดทำ ติดตาม และประเมินผลแบบการพัฒนาศักยภาพแบบรายบุคคล (Individual Development Program: IDP)
 • ทบทวนแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ การระบุ Critical roles เพื่อนำไปจัดทำแนวทางการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งและแผนพัฒนาต่อไป โดยมีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาดังกล่าว
 • ได้ริเริ่มมีการจัดทำการประเมินผล สำหรับกลุ่มพนักงานที่ได้รับการระบุว่าผู้มีศักยภาพสูงตามแนวทางของบริษัทที่ปรึกษาระดับสากล

ผลการดำเนินงาน

 • สัดส่วนตำแหน่งสำคัญที่มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง ร้อยละ 100
 • สัดส่วนพนักงานที่มีแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล
  • ไทย ร้อยละ 100
  • จีน ร้อยละ 55

 

 

© 2022 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.