By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญและ มีค่าสูงสุด ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้องค์กรเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จได้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ การบริหาร และส่งเสริมความเป็นผู้นำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนบริษัทฯ สู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร

บริษัทฯ พิจารณาและทบทวนปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำและการบริหารจัดการการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เสริมสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็น รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ Training Roadmap ซึ่งแบ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาพนักงานในระยะสั้น (รายปี) และในระยะยาว (ตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ) โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้

การออกแบบหลักสูตรในการฝึกอบรมระยะสั้น
เน้นการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องความต้องการของพนักงานรายบุคคล โดยพิจารณาจาก

1) แผนการฝึกอบรมรายบุคคลในปีจากการประเมินศักยภาพของพนักงานเทียบกับตำแหน่งงาน
2) แนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละหน่วยงาน
3) องค์ความรู้ที่กำลังได้รับความสนใจหรือการปรับเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น

การออกแบบหลักสูตรในการฝึกอบรมระยะยาว
เน้นการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และตอบสนองแนวโน้มความต้องการทางธุรกิจ เพื่อเป็นการเตรียมพนักงานขององค์กรให้สามารถก้าวนำกระแสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้

การกำหนดรูปแบบการพัฒนาพนักงานที่แตกต่างกันตามระดับตำแหน่ง
• จัดทำ Banpu Group Learning and Development Road Map ได้ออกแบบโดยคำนึงถึงความรู้ที่จำเป็นในการทำงาน ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะทางการบริหาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลทั้งด้านความเป็นผู้นำและด้านการทำงาน
• ปรับปรุง Leadership Competency เพื่อให้สอดคล้องไปกับแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
• ประเมินผลแผนพัฒนาและนำผลไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

การบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ
• จัดให้มีคณะกรรมการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan Committee) เพื่อบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ
• ได้มีการจัดทำคุณลักษณะที่สำคัญของตำแหน่งงาน (Key and Critical Position Profile) และกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อใช้ในการระบุและคัดสรรต่อไป
• ดำเนินการระบุและคัดสรรผู้ที่คาดว่าจะได้รับการสืบทอดตำแหน่ง โดยหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
• จัดทำ ติดตาม และประเมินผลแบบการพัฒนาศักยภาพแบบรายบุคคล (Individual Development Program: IDP)
• ทบทวนแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ การระบุ Critical roles เพื่อนำไปจัดทำแนวทางการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งและแผนพัฒนาต่อไป โดยมีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาดังกล่าว
• ได้ริเริ่มมีการจัดทำการประเมินผล สำหรับกลุ่มพนักงานที่ได้รับการระบุว่าผู้มีศักยภาพสูงตามแนวทางของบริษัทที่ปรึกษาระดับสากล

ผลการดำเนินการ

© 2021 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.