By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ความสำคัญ

การดำเนินงานให้องค์กรบรรลุสู่ความสำเร็จในการเติบโตทางธุรกิจในยุค Technology Disruption ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ การบริหาร และส่งเสริมความเป็นผู้นำ ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บริษัทฯ ได้เตรียมแผนการพัฒนาศักยภาพทั้งสำหรับผู้บริหารและพนักงานอย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับแผนพัฒนาความเป็นผู้นำที่สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individual Development Plan) และแผนการฝึกอบรม (Training Roadmap) โดยแบ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาพนักงานในระยะสั้น (รายปี) และในระยะยาว (ตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ)  ซึ่งมีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาพนักงานที่แตกต่างกันตามระดับตำแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และสนับสนุนผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ ดังนี้

 • จัดทำ Banpu Group Learning and Development Roadmap ซึ่งออกแบบโดยคำนึงถึงความรู้ที่จำเป็นในการทำงาน (working system) ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (people system) และทักษะทางการบริหาร (managerial skills) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลทั้งด้านความเป็นผู้นำ (leadership competency) และด้านการทำงาน (functional competency) เพื่อให้บุคลากรในระดับพนักงาน จนถึงระดับผู้จัดการฝ่าย ได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทำงานและความเป็นผู้นำควบคู่กัน
 • ปรับปรุง Leadership Competency เพื่อให้สอดคล้องไปกับแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทระหว่างปี 2564-2568 ได้แก่
  1. ความเฉียบคมทางธุรกิจ (business acumen)
  2. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (execution and deliverable)
  3. การคิดเชิงวิพากษ์และการตัดสินใจ (critical thinking and decision making)
  4. กรอบความคิดเพื่อการเติบโต (growth mindset)
  5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digital savy)
 • จัดทำแผนพัฒนาพนักงานในเฉพาะธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (specific people capability development for power business) และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับพนักงานในปี 2565
 • จัดทำแผนพัฒนาพนักงาน High Potential Development Program ให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่ออบรมชุดความรู้ ทักษะใหม่ที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
 • ประเมินผล IDP และนำผลไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้ในอีกหลายรูปแบบ อาทิ

 • การเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาผ่านการมีประสบการณ์ตรงในการทำงาน เช่น การย้ายตำแหน่งเพื่อการเรียนรู้งานในสายงานข้างเคียง การเข้าร่วมโครงการที่มีลักษณะการทำงานแบบข้ามสายงาน การทำงานในบริษัทฯ ในเครือในต่างประเทศ เป็นต้น
 • การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มหลักสูตรออนไลน์ ที่พนักงานสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพได้ด้วยตนเอง
 • สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลาผ่านการเสริมสร้าง Growth Mindset

 

ผลการดำเนินงาน

 • พนักงานในไทยมีการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลร้อยละ 83 และในจีน ร้อยละ 88
 • พนักงานได้รับการอบรมเฉลี่ย 21.5 ชั่วโมง/คน/ปี
 • ตำแหน่งสำคัญมีแผนการสืบทอดตำแหน่งครอบคลุม ร้อยละ 100
 • ดำเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานในเฉพาะธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (Specific people capability development for power business) อาทิ การจัดอบรมการบริหารจัดการโครงการ การเจรจาต่อรอง การบริหารสัญญา คิดเป็นร้อยละ 70 ของแผนทั้งหมด รวมถึงจัดให้มีการโค้ชพนักงานในหน่วยงานฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และวิศวกรรม โดยผู้บริหารและผู้ชำนาญการ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน
 • บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรพัฒนาผู้นำและการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการที่สำคัญ

 

เอกสารดาวน์โหลด

นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงานของกลุ่มบ้านปู

© 2023 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.