By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การบริหารจัดการคู่ค้า

ความสำคัญ

บ้านปู เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain) เพราะตระหนักดีว่าการดำเนินงานของคู่ค้ามีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและการดำเนินงานด้าน ESG ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการดำเนินงานที่คำนึงถึง ESG ของคู่ค้าเพื่อเป็นการสานประโยชน์ร่วมกัน

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินงานในการบริหารจัดการคู่ค้าตามนโยบายการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน (Sustainable Supply Chain) เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ดังนี้

 • ดำเนินการจัดซื้ออย่างโปร่งใสและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
 • บูรณาการเป้าหมายทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ภายใต้บรรษัทภิบาลเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารห่วงโซ่อุปทานและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มองหาโอกาสในการปรับปรุงและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน
 • ขับเคลื่อนการบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืนในหน่วยผลิตผ่านการบูรณาการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001) มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001)
 • ทวนสอบคุณสมบัติของคู่ค้าทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกับดูแลกิจการ เพื่อที่จะสามารถระบุและจัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานได้อย่างเหมาะสม
 • ส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกับคู่ค้าที่ยึดมั่นหลักจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิมนุษย์ชน และสอดคล้องกับหลักจริยธรรมในการดำเนินงานร่วมกับคู่ค้าและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
 • มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจว่าคู่ค้าปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดตามระเบียบท้องถิ่นและมาตรฐานแรงงานสากล อาทิ การกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก กำหนดในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการของคู่ค้าที่สำคัญ เป็นต้น
 • สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อพื้นที่ที่บริษัทดำเนินงาน
 • จัดทำจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) แล้วนำมาปรับใช้ โดยเริ่มจากคู่ค้าที่สำคัญก่อน (Critical Supplier)
 • สนับสนุนให้คู่ค้าขยายผลนำแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนไปใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิผล
 • จัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้ามีการดำเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การตรวจสอบที่สถานประกอบการของคู่ค้า เป็นต้น
 • บริหารจัดการให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อผู้รับเหมา จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานและมีการประเมินความเสี่ยงจากกิจกรรมการทำงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง (Job Safety Analysis: JSA)
 • ตรวจสอบประเมินผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอในขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และการนำมาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 • เปิดเผยการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอย่างสม่ำเสมอต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 

ผลการดำเนินงาน

 • ไม่มีข้อร้องเรียนด้าน ESG เกี่ยวกับการบริหารจัดการคู่ค้า
 • ไม่มีเหตุการณ์ที่คู่ค้าละเมิดกฎหมาย สิทธิมนุษยชน แรงงาน และสิ่งแวดล้อม
 • ไม่มี การเสียชีวิตจากการทำงานของคู่ค้า
 • อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของคู่ค้า เป็นศูนย์
 • พัฒนารายการตรวจสอบคู่ค้าด้าน ESG (Supplier ESG Checklist) เพื่อนำมาบูรณาการใช้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างทั่วทั้งองค์กร

ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการที่สำคัญ

 

เอกสารดาวน์โหลด

นโยบายการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

จรรยาบรรณคู่ค้า

© 2024 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.