By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สิทธิของผู้ถือหุ้น

 • นโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ มีข้อกำหนดที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
 • บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา
 • ในการประชุมผู้ถือหุ้นมีการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้
 • ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการและเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • จำนวนกรรมการที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเกิน ร้อยละ 80 ของกรรมการทั้งคณะ
 • ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 • บริษัทฯ เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • บริษัทฯ เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
 • ในการประชุมผู้ถือหุ้นมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 • คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
 • คณะกรรมการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ
 • คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 • คณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
 • คณะกรรมการจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 • บริษัทฯ กำหนดนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อยืนยันการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม รักษากติกา กฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ เคารพและประพฤติตนต่อทุกฝ่ายด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 • บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ให้มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ฯ อย่างสม่ำเสมอ
 • คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึ่งแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
 • คณะกรรมการมีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
 • คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน

ข้อปฏิบัติภายในบริษัท

 • บริษัทฯ จัดให้มีแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
 • บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน
 • บริษัทฯ มีระบบในการตรวจสอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการทุจริตและการให้สินบน
 • บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
 • บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล
 • บริษัทฯ มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ
 • บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศเรื่องบรรษัทภิบาล

การกำกับการปฏิบัติงานตามกฏหมาย

บริษัทฯ มอบหมายให้นางสาวจิราภา สนิทพ่วง หัวหน้าหน่วยการกำกับปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) มีหน้าที่บริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดําเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ และกํากับดูแลให้ทุกสายงาน ในกลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานการปฏิบัติงานโดยละเอียด (Activity Base) ของหน่วยงานนั้น ๆ โดยกําาหนดเป็นรายการเพื่อประเมินตนเอง (Regulatory Compliance Checklist) ทั้งนี้ หน่วยงานกํากับการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายทําาหน้าที่เป็นผู้กํากับดูแลและทํารายงานทุกครึ่งปี นอกจากนี้ แต่ละสายงานต้องทบทวนกฎระเบียบต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

 

© 2024 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.