By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน

นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาแนวทางการปฏิบัติขององค์กรที่มีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังที่ระบุไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ การกำหนดนโยบายนี้จึงมีขึ้นเพื่อเป็นกลไกสำหรับพนักงานให้สามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที่ได้จากการรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ สามารถรายงานการกระทำดังกล่าวได้โดยพนักงานผู้รายงานจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ

ขอบเขตของนโยบาย
นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลที่แสดงถึงการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่

  • การคอร์รัปชัน
  • การฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ ลักทรัพย์
  • การกระทำทุจริตเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
  • การกระทำที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย หรือต่อสิ่งแวดล้อม
  • การกระทำโดยเจตนาให้บริษัทฯ เสียหายหรือเสียประโยชน์
  • การฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจอย่างชัดเจน
  • การสนับสนุนการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการปกปิดหรือการช่วยเหลือปกปิดการกระทำดังกล่าว

การรักษาข้อมูลเป็นความลับ
นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานมั่นใจว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และพนักงานผู้รายงานจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียนโดยสุจริต ข้อมูลการเปิดเผยตัวของพนักงานจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับเสมอ อย่างไรก็ตาม ในการร้องเรียน พนักงานควรรวบรวมข้อมูลด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน
บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุที่บุคคลนั้น

1. ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ เกี่ยวกับการร้องเรียนการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
2. ให้ถ้อยคำ ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือเป็นพยานเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบกรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

อนึ่ง บุคคลใดที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนี้ จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่องร้องเรียน หรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งข้อร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบของบริษัท หรือตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี

การแจ้งข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จ
หากพนักงานคนใดเจตนาร้องเรียนด้วยข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จหรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อผู้ถูกร้องเรียก บริษัทฯ จะถือว่าการร้องเรียนดังกล่าวเป็นการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการดำเนินการสอบสวน เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบบริษัท

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน
พนักงานสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้

1. จดหมาย ส่งถึง เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 26 อาคารธนภูมิ
1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

2. เว็บไซต์
https://www.banpupower.com/corporate-governance/whistleblowing/filing-complaints/?lang=th

3. เว็บไซต์ภายในของบริษัท
http://portal.banpu.co.th (BPP Whistleblower)

4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
[email protected] และ/หรือ [email protected]

ผู้รับข้อร้องเรียน
1. ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ระยะเวลา
การสอบสวนจะเริ่มดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยคำนึงถึงลักษณะและความร้ายแรงของข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน และจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและรายละเอียดของการสอบสวน การตรวจสอบขั้นต้นจะค้นหาข้อสรุปของการไต่สวน โดยดำเนินการภายใน 2 สัปดาห์

ขั้นตอนการสอบสวน
1. ในกรณีที่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอตามข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน การสอบสวนเต็มรูปแบบจะเริ่มดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าการกระทำตามที่ร้องเรียนได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ รูปแบบการสอบสวนจะแตกต่างกันไปตามสภาพการณ์ การสอบสวนจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขการรักษาข้อมูลเป็นความลับ พนักงานที่แจ้งข้อร้องเรียนอาจได้รับการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
2. คณะผู้สอบสวนจะแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบถึงผลการสอบสวนและผลสรุปผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
3. ผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัทฯ จะพิจารณาว่าควรดำเนินการอย่างไรในกรณีที่มีการพิสูจน์ว่ามีการกระทำตามที่ร้องเรียนเกิดขึ้นจริง เช่น จะดำเนินการทางวินัย หรือดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมอื่นๆ
4. บริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานที่รายงานถึงข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิด และยืนยันว่าพนักงานผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจะไม่ได้รับผลกระทบจากการรายงานการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือข้อสงสัยว่าจะเป็นการกระทำฝ่าฝืนดังกล่าว

บทลงโทษ
ผู้ใดกระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมกลั่นแกล้งข่มขู่ ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนตามนโยบายนี้ ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย และต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนอาจต้องรับผิดในทางกฎหมายต่อไปด้วย

© 2024 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.