By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์

ความสำคัญ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานในรูปแบบอื่น ๆ ให้มีคุณภาพและเสถียรภาพตามที่มาตราฐานสากลและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ด้วยตระหนักดีว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีส่วนในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้าและเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการผลิตของภาคอุตสาหกรรม และส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน จึงถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในการการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ได้ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต มีมาตรฐานในการรักษาข้อมูลของลูกค้า นำมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากลมาใช้เพื่อส่งมอบไฟฟ้าและพลังงานในรูปแบบอื่น ๆ ได้ตามความคาดหวังและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า

แนวทางการบริหารจัดการ

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีธุรกิจที่หลายหลายมากขึ้น การบริหารจัดการลูกค้าจึงมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น ลูกค้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีน ลูกค้ากลุ่มหลักที่สร้างรายได้คือ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจผู้รับซื้อไฟฟ้าหลักภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว และภาคอุตสาหกรรมผู้รับซื้อพลังงานไอน้ำ การบริหารจัดการลูกค้าจึงนำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) มาใช้ในหน่วยการผลิตที่ต้องมีการติดต่อกับลูกค้าที่หลากหลาย อีกทั้งหลักการบริหารงานคุณภาพคือการให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Focus) มีกระบวนการที่จะทำให้เกิดความเข้าใจความต้องการ และความคาดหวังระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้า โดยมีการดำเนินการที่สำคัญดังนี้

สำหรับธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกา เนื่องด้วยลูกค้าจะเป็นลูกค้ารายย่อยที่มีความต้องการไฟฟ้าที่หลากหลาย ในการบริหารจัดการบริษัทฯจึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น

 • กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการค้าปลีก (Retail Risk Management Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับคณะกรรมการราคาค้าปลีก (Retail Pricing Committee) และทีมบริหารในการจัดการความเสี่ยงด้านตลาดของผู้ให้บริการไฟฟ้ารายย่อย (Retail Electric Provider)
 • กำหนดนโยบายการกำหนดราคา (Pricing Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาซื้อขายแต่ละวัน โดยมีการตรวจสอบว่าใบเสนอราคาของลูกค้ามีความถูกต้องและเป็นข้อมูลล่าสุด และรักษาส่วนต่างของราคาให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • กำหนดนโยบายสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน (Credit and Collection Policy) เพื่อใช้บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตจากการทำสัญญาซื้อขายกับลูกค้า โดยมีการตรวจสอบว่ามีการใช้มาตรการและการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มลูกค้าที่ดีในระยะยาว จำกัดความเสี่ยงที่เกิดจากหนี้เสียและการตัดจำหน่าย รวมทั้งจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยของคู่สัญญา
 • การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการตลาดเพื่อใช้ในการออกแบบแพ็กเกจและราคาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • ศึกษาการประเมินระดับสินเชื่อของลูกค้า (Customer Credit Rating) ในลูกค้ารายย่อย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้าก่อนดำเนินการทำสัญญา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในฐานะหุ้นส่วนที่สร้างความสำเร็จร่วมกัน โดยการให้ความสำคัญกับการส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ลูกค้าทุกราย โดยคำนึงถึงคุณค่า 4 ด้านหลัก ได้แก่

 1.  คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) สามารถควบคุมคุณภาพน้ำ อากาศ และการจัดการสิ่งแวดล้อม
  ให้อยู่ในมาตรฐานระดับสากล
 2. คุณค่าด้านบริการ ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้มีความพร้อมและความน่าเชื่อถือ (Availability and Reliability) เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และมีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามข้อตกลงที่ทำกันไว้
 3. คุณค่าด้านพนักงาน ด้วยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและพร้อมแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและฉับไว
 4. คุณค่าด้านภาพลักษณ์ ด้วยการดำเนินงานอย่างมืออาชีพตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและกฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงความต้องการพลังงานจากภาครัฐ ที่มุ่งไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าและพลังงาน อีกทั้งเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีพลังงานจากความต้องการของตลาดและการสนับสนุนจากภาครัฐ

ผลการดำเนินงาน

 • คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าคิดเป็น ร้อยละ 100
 • สัดส่วนของข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาอันเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 100
 • ไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
 • ไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์

 

ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการที่สำคัญ

 

© 2024 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.