By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์

บ้านปู เพาเวอร์ มีนโยบายการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปริมาณตรงตามที่ตกลงกับลูกค้า ด้วยตระหนักดีว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีส่วนในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้าของประเทศ บริษัทฯ จึงยึดมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ได้ตรงตามความคาดหวังหรือเกินความคาดหวังของลูกค้า มีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัวตามความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต การรักษาข้อมูลของลูกค้า รักษามาตรฐานที่ดีในการดำเนินงานทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

บริษัทฯ มีลูกค้าหลัก 5 กลุ่ม ได้แก่

1) หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้า หรือนิติบุคคลที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้รับซื้อไฟฟ้าหลักภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
2) ภาคอุตสาหกรรมผู้รับซื้อพลังงานไอน้ำ
3) ภาคการค้าผู้รับซื้อน้ำเย็นเพื่อใช้ในระบบทำความเย็นในย่านการค้า
4) ลูกค้ารายย่อยย่านที่พักอาศัยและชุมชน ที่รับซื้อพลังงานไอน้ำในช่วงฤดูหนาว
5) ผู้รับซื้อเถ้าลอย

บริษัทฯ มีการนำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) มาใช้ในหน่วยการผลิตที่ต้องมีการติดต่อกับลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งหนึ่งในหลักการบริหารงานคุณภาพ คือ การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Focus) มีกระบวนการที่ทำให้

1. เกิดความเข้าใจ ความต้องการ และความคาดหวังระหว่างผู้ผลิตและลูกค้า
2. กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
3. สื่อสารความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าให้เป็นที่เข้าใจในองค์กร
4. วัดความพึงพอใจของลูกค้า
5. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเป็นระบบ
6. คำนึงถึงความสมดุลในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในฐานะหุ้นส่วนที่สร้างความสำเร็จโดยการให้ความสำคัญกับการส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ลูกค้าทุกราย โดยคำนึงถึงคุณค่า 4 ด้านหลัก ได้แก่

 
ผลการดำเนินงาน

• โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีน 3 แห่ง สามารถรักษาค่าดัชนีความพร้อมเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และสามารถแก้ไขข้อร้องเรียนได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม
• ไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
• ไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์

© 2021 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.