By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้บริการข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯตลอดจนเป็นสื่อกลาง ในการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้สนใจทั่วไป โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอย่างรอบคอบก่อนใช้บริการเว็บไซต์ เมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับ และตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ

ทรัพย์สินทางปัญญา
เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่น บริษัทฯ เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาข้อความ รูปภาพ วีดีโอ เสียง เนื้อหา มัลติมีเดียและสื่อต่างๆ ในเว็บไซต์นี้

ห้ามมิให้ผู้ใช้นำข้อมูลในรูปแบบใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งห้าม ไม่ให้ตีพิมพ์ซ้ำ ให้อนุญาตช่วง ทำสำเนา แก้ไขเปลี่ยนแปลง เผยแพร่ โอนสิทธิ ขาย หรือจัดจำหน่ายข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นการเฉพาะ

คำปฏิเสธความรับผิด
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดแก่ท่านหรืออุปกรณ์ของท่านไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงไวรัสจากอีเมล์ที่ส่งจากบริษัทฯ จากการใช้งานเว็บไซต์นี้

แม้บริษัทฯ จะทำการตรวจทานเนื้อหาบนเว็บไซต์อยู่เป็นประจำก็ตาม แต่บริษัทฯไม่มีหน้าที่ผูกพันต้องดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด การปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาบนเว็บไซต์นั้นเป็นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น

โปรดใช้ดุลยพินิจของท่านในการให้ข้อมูลต่างๆผ่านทางเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ส่งข้อมูลนั้นๆ มา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จะใช้ความพยายามปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านมิให้ถูกนำไปใช้โดยมิชอบ แต่ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โดยดุลยพินิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้บริการที่ระบุไว้นี้ในเวลาใดๆ และเป็นครั้งคราวได้ตามที่เห็นเหมาะสม

บริษัทฯ สงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยุติการให้บริการเว็บไซต์ หรือเนื้อหาข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดได้โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลแต่ประการใด

เนื้อหาข้อมูลและรูปแบบในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกหรือทำซ้ำในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย© 2560 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ [email protected]

© 2024 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.