By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บ้านปู เพาเวอร์ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพราะเราเชื่อว่าการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีรากฐานที่มั่นคงอันเกิดจากความไว้วางใจ ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และการเปิดรับมุมมองจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อไปในระดับองค์กรในการดำเนินงานและการวางแผนธุรกิจ ให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายเป็นที่ตั้ง

บริษัทฯ กำหนดกรอบในการดำเนินงาน โดยอ้างอิงมาตรฐานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย AA 1000 Stakeholder Engagement Standard: AA1000SES โดยยึดหลักการที่สำคัญคือ

ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทฯ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ ช่องทางการมีส่วนร่วม การดำเนินงานที่สำคัญ
พนักงาน
 • ความก้าวหน้ามั่นคงในการทำงาน
 • การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
 • ความสมดุลและความสุขในการทำงานและชีวิตส่วนตัว
 • สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน
 • การสำรวจความผูกพันต่อองค์กร และ Banpu Heart
 • กิจกรรมการสื่อสารภายในด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • ระบบการบริหารงานบุคคลและการประเมินผลตามหลักจริยธรรมธุรกิจขององค์กร
 • โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานรายบุคคลและ พัฒนาศักยภาพผู้นำ
 • วัฒนธรรมองค์กร Banpu Heart
 • โครงการเพื่อสร้างความสมดุลในการทำงานและชีวิตส่วนตัว เช่น Work From Home, Flexi hours
 • ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน และการปรับปรุงสวัสดิการตามความเหมาะสม
ภาครัฐ
 • การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • การกำกับดูแลกิจการตามหลักจริยธรรมธุรกิจ
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
 • การบริหารจัดการผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
 • การบริหารห่วงโซ่ทางธุรกิจ
 • การรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกทั้งจากภาครัฐและเอกชน
 • การดำเนินงานตามหลักจริยธรรมธุรกิจและขยายผลไปสู่การบริหารห่วงโซ่ทางธุรกิจ
 • เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
 • ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และโครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ลูกค้า
 • ความพร้อมจ่ายและความมั่นคงเชื่อถือได้
 • คุณภาพและราคา
 • การประชุมร่วมเพื่อกำหนดแผนงาน ทำความเข้าใจเรื่องสถานการณ์ตลาด เพื่อกำหนดการส่งมอบตามเป้าหมาย รับทราบปัญหา และหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
 • สายด่วน Contact Center
 • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
 • เว็บไซต์
 • โครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความพร้อมจ่ายและความมั่นคงเชื่อถือได้
 • การดำเนินระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • การดำเนินงานตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)
คู่ค้าและผู้รับเหมา
 • การจัดซื้อจัดจ้างและผลตอบแทน
 • กระบวนการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม
 • โอกาสทางธุรกิจในการร่วมงาน
 • สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน
 • ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน
 • การประชุมร่วมกับคู่ค้า
 • การสำรวจความพึงพอใจ
 • การปฏิบัติตามนโยบายห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain Policy) และจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)
 • ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ISO 45001)
ชุมชน
 • การจัดการและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
 • การประชุมร่วมกับชุมชน งานชุมชนสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
 • การจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์ และทางเว็บไซต์
 • ดำเนินงานตามมาตรการลดและควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • ระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
 • โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมลงทุน สถาบันการเงิน
 • ผลการดำเนินงาน การพัฒนาโครงการ และการเติบโตทางธุรกิจ
 • ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
 • การบริหารจัดการความเสี่ยง
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 • การนำเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุนในวาระต่าง ๆ เช่น การประชุมรายไตรมาส การเยี่ยมเยียนเพื่อนำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถาม (Roadshow) เป็นต้น
 • การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนำเสนอข้อมูลในวาระต่าง ๆ
 • รายงานประจำปี
 • รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การสำรวจความพึงพอใจ
 • เว็บไซต์
 • การสื่อสารกลยุทธ์ ผลการดำเนินงาน การพัฒนาโครงการ และการเติบโตทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียม
ภาคประชาสังคม
 • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • รายงานประจำปี
 • รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท
 • เว็บไซต์
 • โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
 • การเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปีและรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สื่อมวลชน
 • ข่าวสารความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การพัฒนาโครงการ และผลประกอบการ
 • ความโปร่งใส ทันต่อเวลา และความเท่าเทียมในการเปิดเผยข้อมูล
 • จดหมายเวียน
 • การจัดประชุมแถลงข่าว
 • เว็บไซต์
 • การเปิดเผยข้อมูลหรือความก้าวหน้าของงานอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียมกัน
 • การเยี่ยมชมสถานที่และโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

Stakeholder Engagement Standard

© 2024 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.