By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การแบ่งปันทางเศรษฐกิจ

ความสำคัญ

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการสร้างการเติบโตและมูลค่าขององค์กร ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ตลอดจนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เนื่องจากผลการดำเนินงานด้านการเงินและการเติบโตของบริษัทฯ เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมได้แก่

แนวทางการจัดการ

บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กร (Key Enablers) ดังนี้

ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานด้านเทคนิคและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
  •  ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าทุกแห่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  • การบริหารการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเปิดดำนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนและ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมาย
การจัดหาเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนการลงทุน
  • บริหารการจัดหาเงินและการลงทุนให้มีสัดส่วนทางการเงินต่าง ๆ เหมาะสม
  • ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงินอย่างรัดกุม พร้อมทั้งสร้างความยึดหยุ่น และสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงติดตามความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ และนโยบายในทุกประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการพัฒนาบุคลากร
  • ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร Banpu Heart เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน
  •  การจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและสนับสนุนให้พนักงานมีบทบาทสำคัญ

แนวปฏิบัติด้านภาษี

ผลการดำเนินงาน

  • กำลังการผลิตรวม 2,750 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) โดยมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป 2,403 เมกะวัตต์ และจากเชื้อเพลิงทดแทน 347 เมกะวัตต์
  • จัดตั้งบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (“Banpu NEXT”) โดย Banpu NEXT เป็นบริษัทฯ ที่เกิดจากการควบบริษัท (Business Amalgamation) ระหว่างบริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด (“BRE”) และ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด (“BPIN”) เพื่อเป็นฐานธุรกิจที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน

 

 

© 2022 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.