By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

Excellent Corporate Governance Scoring

ได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) จากการประเมินของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD)


SET ESG Rating

ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainable Investment ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และ “SET ESG Rating” อยู่ในระดับ AAA จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


Commended Sustainability Awards

ได้รับรางวัล ต้นแบบองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน Commended Sustainability Awards ในกลุ่มมูลคำหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 30,000-100,000 ล้านบาท จากการประเมินของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย โดยมอบให้แก่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอย่างโดดเด่น มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน ลดผลกระทบเชิงลบและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเติบโตของผลประกอบการ


SET Awards ประจำปี 2566

  • ได้รับรางวัล บริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น Outstanding Company Performance Awards จากการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมอบให้แก่บริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • ได้รับรางวัล ผู้นำองค์กรดีเด่น Outstanding CEO Awards จากการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมอบให้กับผู้บริหารสูงสุดที่น่พาองค์กรสู่ความสำเร็จ มีหลักคุณธรรม มีวิสัยทัศน์และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน


TRIS Rating

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”


Excellent Corporate Governance Scoring

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 296 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตอกย้ำความมุ่งมั่นและความสำเร็จของบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance: ESG) ที่ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงผลประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม


ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 234 บริษัทจดทะเบียนจาก 6 ประเทศอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนาม ซึ่งได้รับการประเมินให้อยู่ในกลุ่ม ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies 2021 โดยได้รับคะแนน ASEAN CG Scorecard 97.50 คะแนนขึ้นไป สำหรับโครงการ ASEAN CG Scorecard เป็นโครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ได้ดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 6 ประเทศในอาเซียน


การต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ในไตรมาสที่ 4/2565 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 1 โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี


Thailand Sustainability Investment (THSI)

บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ในกลุ่มทรัพยากร (Resources) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง


• SET Sustainability Excellence Award

บริษัทฯ ได้รับรางวัล
มอบรางวัล
SET Awards
2022
  ประเภท
Commended Sustainability Awards
ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มรางวัล
Sustainability Excellence
ประจำปี
 2565 
ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยกย่องเชิดชูบริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบขององค์กรที่ประสบความสำเร็จให้กับองค์กรอื่น ๆ โดยรางวัล
Commended Sustainability Awards
มอบให้กับบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดดเด่น ผ่านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล


Excellent Corporate Governance Scoring

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น ใน 268 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring: 94%) จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตอกย้ำความมุ่งมั่นและความสำเร็จของบริษัท ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance: ESG) ที่ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงผลประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม


Thailand Sustainability Investment (THSI)

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 บ้านปู เพาเวอร์ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ในกลุ่มทรัพยากร (Resources) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง


SET Sustainability Excellence Award

บ้านปู เพาเวอร์ ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประจำปี 2564 สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000-100,000 ล้านบาท จากพิธีมอบรางวัล SET Award 2021 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2564 รางวัลดังกล่าวมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน


Excellent Corporate Governance Scoring

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 240 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตอกย้ำความมุ่งมั่นและความสำเร็จของบ้านปู ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance: ESG) ที่ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงผลประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม


Thailand Sustainability Investment (THSI)

ในปี 2563 บ้านปู เพาเวอร์ ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง


Thailand Sustainability Investment (THSI)

ในปี 2562 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีในทุกประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ตั้งไว้


Certificate of CAC

ในปี 2561 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)


© 2024 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.