By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมาย รวมทั้งมีการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์ รวมไปถึงเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อีกด้วย

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงาน มีการประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงมีการจัดตั้งให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อประสานงานกับทุกหน่วยงาน เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

บริษัทฯ ได้บูรณาการหลักการบริหารความเสี่ยงเข้ากับกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อสร้างความตระหนักถึงโอกาสของความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมเพื่อติดตามความเสี่ยงและผลการบริหารจัดการตามแผนบรรเทาความเสี่ยง รวมทั้งรายงานผลการสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

กลไกการดำเนินงาน
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทฯ ผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงแบบสหพันธ์ (Risk Correlation) มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงแต่ละประเด็นให้ครอบคลุมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์ตามแผนการดำเนินธุรกิจและแยกย่อยกระจายไปสู่ระดับหน่วยธุรกิจ ฝ่าย แผนกและหน่วย โดยในส่วนของการระบุความเสี่ยง จะให้พนักงานระดับปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในกิจกรรมนั้นๆ ระบุความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนของตนเองอย่างละเอียด โดยทำการประเมินความน่าจะเป็นและผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงยังรวมไปถึงการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าได้รับทราบและติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลการผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถส่งเสริมกลยุทธ์การดำเนินการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ผลการดำเนินงาน

• มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจ
• มีการจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกหน่วยธุรกิจ รวมถึงบริษัทร่วมทุน
• จัดการอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ รวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน
• จัดทำแอปพลิเคชัน C-RiM เพื่อบูรณาการระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกับระบบการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามกฎหมาย

ปัจจุบัน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงโครงการที่ยังอยู่ในระหว่างพัฒนา อีกทั้งหน่วยธุรกิจใช้ตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRI) และนำหลักการบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetize) เข้าร่วมประเมินและบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส

Information and Cyber Security Policy

© 2021 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.