By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความสำคัญ

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นกลไกสำคัญที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินงานให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งในด้านการลงทุน การดำเนินการก่อสร้างโครงการ การดำเนินงานผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในสภาวะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความเสี่ยงทางธุรกิจก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะธุรกิจที่มีการขยายการเติบโตขึ้น นอกจากความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยส่วนสำคัญคือการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนระยะยาวในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ตลอดจนความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดยบทบาทของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ครอบคลุมถึงเรื่องการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย ปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของการจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบไปด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่สำคัญดังต่อไปนี้

  1. ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
  2. การให้ความสนับสนุนในเชิงนโยบายเพื่อให้การจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินการกิจกรรมใดๆ ของบริษัทฯ
  3. การให้การสนับสนุนในเรื่องของทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอกที่จำเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้มีการประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ จัดตั้งให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อประสานงานกับทุกหน่วยงาน เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร มีกลไกในการค้นหาและระบุประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญของธุรกิจที่ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ ในกระบวนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และเชื่อมโยงกับบริบท ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร โดยประเมินถึงโอกาสเกิดและผลกระทบที่อาจมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาความสำคัญ ก่อนกำหนดเป็นรายการความเสี่ยงองค์กร และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที องค์กรยอมรับได้ รวมถึงมีการติดตามความก้าวหน้าและทบทวนประเด็นความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บูรณาการหลักการบริหารความเสี่ยงเข้ากับ กระบวนการต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อสร้างความตระหนักถึงความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมเพื่อติดตามความเสี่ยงและผลการบริหารจัดการตามแผนบรรเทาความเสี่ยง รวมทั้งรายงานผลการสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทฯ ผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้หลักการการบริหารความเสี่ยงแบบสหพันธ์ (risk correlation) มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงแต่ละประเด็นให้ครอบคลุมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์ตามแผนการดำเนินธุรกิจและแยกย่อยกระจายไปสู่ระดับหน่วยธุรกิจ ฝ่าย แผนกและหน่วย โดยการระบุความเสี่ยงจะให้พนักงานระดับปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในกิจกรรมนั้นๆ ระบุความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนของตนเองอย่างละเอียด โดยจะทำการประเมินความน่าจะเป็นและผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงยังรวมถึงการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าได้รับทราบและติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

ในรอบหลายปีที่ผ่านมาผลการผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถส่งเสริมกลยุทธ์การดำเนินการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น คณะกรรมการบริหารการเงินเพื่อติดตามความเสี่ยงด้านการเงินซึ่งมีการประชุมทุกเดือน เป็นต้น

ในด้านการลงทุนในธุรกิจใหม่ บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านผลตอบแทนจากการลงทุน และด้าน ESG อย่างรอบด้านในแต่ละโครงการ และนำเสนอผลการประเมินและแผนการจัดการต่อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee) เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของบริษัทฯ มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

 

ผลการดำเนินงาน

  • มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 100
  • สัดส่วนความครอบคลุมของระบบการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ESG คิดเป็นร้อยละ 97

 

ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการที่สำคัญ

 

เอกสารดาวน์โหลด

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ประกาศแต่งตั้ง Global Information Security Officer (GISO) ของกลุ่มบ้านปู

Risk Management Committee Charter

Risk Appetite Policy

© 2024 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.