By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

ข้อมูลอุตสาหกรรม

คำศัพท์น่ารู้
Business

โรงไฟฟ้าถ่านหิน

โรงไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนจากเชื้อเพลิงถ่านหิน

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

โรงไฟฟ้าที่นำเอาเครื่องกังหันก๊าซและเครื่องกังหันไอน้ำมาใช้ร่วมกัน โดยนำความร้อนจากไอเสียที่ออกจากเครื่องกังหันก๊าซที่มีความร้อนสูงไปผ่านหม้อน้ำ แล้วถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ ทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอไปขับกังหันไอน้ำซึ่งต่ออยู่กับเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จึงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้อีกครั้ง

อัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ

มาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งอัตราการรับซื้อไฟจะอยู่ในรูปแบบคงที่ตลอดอายุโครงการ

การลงทุนแบบจีเค

การลงทุนในประเทศญี่ปุ่นโดยวิธีการจัดตั้งบริษัทประเภทจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ มีขนาดกำลังผลิตมากกว่า 90 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าปากเหมือง

โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ใกล้กับเหมืองถ่านหิน และใช้เชื้อเพลิงจากเหมืองนั้นๆ ในการผลิต

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานธรรมชาติ และ/หรือวัสดุที่นำมาใช้ซ้ำ เช่น แสงอาทิตย์ น้ำ ลม และขยะมูลฝอย

โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงไปต้มน้ำให้เป็นไอน้ำที่มีแรงดันและมี อุณหภูมิสูง เพื่อไปขับดันกังหันไอน้ำ

โครงสร้างโทคุเมอิ คุมิไอ

การลงทุนโดยการเป็นหุ้นส่วนแบบญี่ปุ่นตามสัญญาระหว่างนักลงทุนและผู้ดำเนินกิจการ โดยนักลงทุนจะลงทุนจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ดำเนินกิจการในรูปแบบของเงินสดหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่า โดยได้รับผลตอบแทนในรูปของสิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งปันกำไรที่เกิดจากกิจการที่ร่วมลงทุน

สายส่ง

อุปกรณ์ประเภทตัวนำทำหน้าที่ส่งถ่ายพลังงานไฟฟ้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 2007 6000

สอบถามข้อมูล

© 2024 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.