By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การมีส่วนร่วมของชุมชน

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้านับเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบตลอดระยะเวลาโครงการ การได้รับการยอมรับจากชุมชน จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจว่าโครงการนั้นจะสำเร็จและสามารถดำเนินโครงการได้หรือไม่

การทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และการรับฟังข้อคิดเห็นของชุมชนตั้งแต่เริ่มโครงการโดยเร็วที่สุดจะทำให้เกิดการสื่อสารข้อมูล ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการกับชุมชน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่เริ่มโครงการนั้นจะนำไปสู่ออกแบบโครงการ การตัดสินใจ และการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างครอบคลุมในระหว่างดำเนินโครงการ โดยบริษัทฯ มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตลอดอายุโครงการและนำข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการมองหาโอกาสในการทำงานร่วมกับชุมชนรอบโครงการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน สิ่งเหล่านี้นับเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการยอมรับและความสัมพันธ์ที่ดีตลอดอายุโครงการ

บริษัทฯ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย จำแนกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงผู้ที่ได้ประโยชน์จากโครงการตั้งแต่เริ่มศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อกังวลใจ แล้วจึงนำมาออกแบบโครงการและสร้างมาตรการลดผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ โดยทั่วไปโครงการจะจำแนกผู้มีส่วนได้เสียตามระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ ซึ่งการจำแนกอาจมีความแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่และกฎหมายในแต่ละประเทศ

จากนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมและเพียงพอกับผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนแต่ละกลุ่ม รวมถึงกลุ่มคนที่มีความเปราะบาง (Vulnerable Group) ที่ไม่สามารถปกป้องสิทธิ์ หรือมีอิสระในการตัดสินใจที่อาจได้รับผลกระทบ เช่น เด็ก คนชรา ผู้อพยพ และกลุ่มชนพื้นเมือง เป็นต้น

การมีส่วนร่วมของชนเผ่าพื้นเมือง
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมของชนเผ่าพื้นเมือง แม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จะเป็นพื้นที่เมืองซึ่งไม่มีชนเผ่าพื้นเมืองอยู่ บริษัทฯ ยังคงศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองอย่างถ่องแท้ตั้งแต่เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการใหม่เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความราบรื่นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียม เช่น การสาธารณสุขและการศึกษา การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชนพื้นเมือง และโอกาสในการจ้างงานมากกว่าคนในท้องถิ่นอื่นในตำแหน่งเดียวกัน เป็นต้น

นโยบายการมีส่วนร่วมของชุมชน

Stakeholder Engagement Standard

ผลการดำเนินงาน

© 2021 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.