By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
จริยธรรมทางธุรกิจ

ความสำคัญ

บ้านปู เพาเวอร์ มีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงใช้ความพยายามสูงสุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) ที่รวบรวมข้อพึงปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบถึงมาตรฐานและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ จัดทำคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและสื่อสารให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม ให้ความสำคัญต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ข้องเกี่ยวกับการเมือง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย ไม่ข้องเกี่ยวกับการเรียกรับหรือจ่ายสินบน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งข้อร้องเรียน

ปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยเพิ่มเติมเนื้อหา 2 ประเด็น ได้แก่ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand Private Sector Collective Action against Corruption: CAC)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาจริยธรรมทางธุรกิจให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ

 • หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ข้อบังคับของบริษัท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน
 • CG ASEAN Scored Card โดย ASEAN Capital Market Forum
 • Principles of Corporate Governance โดย The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

บริษัทฯ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม หรือผ่านบุคคลที่สามมาโดยตลอด โดยได้กำหนดมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ไว้ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และได้จัดทำแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

 • ได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ในไตรมาสที่ 4/2565 ซึ่งนับเป็นวาระที่ 2 หลังจากการผ่านการรับรองในครั้งแรกในปี 2562
 • ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) หรือคิดเป็นร้อยละ 94 จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่สาม ตอกย้ำความมุ่งมั่นและความสำเร็จในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance: ESG)
 • ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 234 บริษัทจดทะเบียนจาก 6 ประเทศอาเซียน ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งได้รับการประเมินให้อยู่ในกลุ่ม ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies 2021 โดยได้รับคะแนน ASEAN CG Scorecard 97.50 คะแนนขึ้นไป
 • ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในหัวข้อ ติวเข้มให้เต็มร้อย บริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็มร้อยละ 100

นอกจากนี้ บริษัทฯ ปลูกฝังวัฒนธรรมการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมโดยกำหนดให้เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยในปี 2565 บริษัทฯ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกคนในองค์กรได้รับความรู้เรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและการต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

 • การอบรมด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรแก่พนักงานแรกเข้าครบ ร้อยละ 100
 • การทดสอบความรู้ด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจและผู้บริหาร พนักงานตอบรับนโยบายดังกล่าวครบ ร้อยละ 100
 • ไม่มีข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลที่มีนัยสำคัญ
 • ไม่มีอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบรรษัทภิบาลและการคอร์รัปชัน
 • ผลจากการสำรวจค่านิยมองค์กรภายในจากพนักงานพบว่าค่านิยม ยึดมั่นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity and Ethics) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกสูงสุด
 • ผลสำรวจความเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรประจำปี 2565 ในคุณลักษณะ มุ่งมั่นยืนหยัด (Committed) โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจประจำปีหรือ CG Day ภายใต้รูปแบบงาน Scale up your CG
 • การสื่อสารด้าน CG ในรูปแบบของ VDO Podcast ในทุกวันศุกร์ผ่านรายการ เรื่องเล่าเช้าวันศุกร์ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีความตระหนักถึงหลักการกำกับดูกิจการที่ดี ที่สามารถพบเห็นได้ใกล้ตัว รวมทั้งได้ทบทวนความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและแนวทางการป้องกันประจำปี 2565 โดยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมในธุรกิจทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน ทั้งในระดับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแนวปฏิบัติเรื่องการให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (No Gift Policy) และสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กรรวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง

 

ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการที่สำคัญ

 

เอกสารดาวน์โหลด

นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

© 2024 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.