By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
จริยธรรมทางธุรกิจ

ความสำคัญ

บ้านปู เพาเวอร์ มีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงใช้ความพยายามสูงสุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) ที่รวบรวมข้อพึงปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบถึงมาตรฐานและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนายกระดับการดำเนินการด้านจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

แนวทางการบริหาร

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือ คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นแนวทางในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม ให้ความสำคัญต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ข้องเกี่ยวกับการเมือง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย ไม่ข้องเกี่ยวกับการเรียกรับหรือจ่ายสินบน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย แจ้งข้อร้องเรียน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาจริยธรรมทางธุรกิจให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ

 • หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ข้อบังคับของบริษัท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน
 • CG ASEAN Scored Card ของ ASEAN Capital Market Forum
 • Principles of Corporate Governance ของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม โดยได้กำหนดมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ใน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการชี้แจง ทำความเข้าใจ สื่อสารถึง แนวทางการปฏิบัติให้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต ตรวจสอบได้ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เข้าร่วมและผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ได้สอบทานระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และยังช่วยให้บริษัทฯ มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความโปร่งใส (Transparency) แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตกลงร่วมกันที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้องตามหลักกฎหมาย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้วางโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการกำกับดูแล การติดตาม และการประเมินผล เพื่อให้ทุกฝ่ายมีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันตามหลักพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการถ่วงดุลไปพร้อมกัน

บริษัทฯ จัดให้มีการให้ความรู้และสื่อสารมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และผู้ที่มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดการตระหนักและนำไปปฏิบัติจริง นอกจากนี้ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้า บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารมาตรการดังกล่าวผ่านหลายช่องทางเช่น ผ่านตัวแทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร การระบุนโยบายและระเบียบปฏิบัติลงในสัญญาระหว่างคู่ค้า การเยี่ยมชมและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการสอบทานระบบควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทร่วมทุน เป็นต้น

นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ผลการดำเนินงาน

 • ในปี 2563 ข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลที่มีนัยสำคัญ ได้รับการรับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไขผ่านกระบวนการระงับข้อพิพาท ร้อยละ 100
 • ผู้บริหารและพนักงานที่ตอบรับนโยบายและทดสอบความรู้ด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ ร้อยละ 100
 • ผลการประเมินจากโครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) ประจำปี 2563 ซึ่งประเมินโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับระดับดีเยี่ยม (5 ดาว)
 • ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • ไม่มีอุบัติการณ์ที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันอย่างมีนัยสำคัญ
 • จัดกิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อสร้างความตระหนักด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน อาทิ กิจกรรม CG Day: Awake Your CG, เรื่องเล่าเช้าวันศุกร์ เป็นต้น
 • ปฏิบัติตามแนวทางเรื่องการให้- รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (No Gift Policy) และสื่อสารแนวทางดังกล่าวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • ผลจากการสำรวจค่านิยมองค์กรภายในจากพนักงานพบว่าค่านิยม’ ยึดมั่นในความถูกต้อง’ จัดอยู่ในกลุ่มของพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกสูงสุด
© 2021 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.