By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
จริยธรรมทางธุรกิจ

ความสำคัญ

บ้านปู เพาเวอร์ มีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงใช้ความพยายามสูงสุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) ที่รวบรวมข้อพึงปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบถึงมาตรฐานและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนายกระดับการดำเนินการด้านจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

แนวทางการบริหารจัดการ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือ คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นแนวทางในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม ให้ความสำคัญต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ข้องเกี่ยวกับการเมือง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย ไม่ข้องเกี่ยวกับการเรียกรับหรือจ่ายสินบน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย แจ้งข้อร้องเรียน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาจริยธรรมทางธุรกิจให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ

  • หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อบังคับของบริษัท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน
  • CG ASEAN Scored Card ของ ASEAN Capital Market Forum
  • Principles of Corporate Governance ของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม โดยได้กำหนดมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ใน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการชี้แจง ทำความเข้าใจ สื่อสารถึง แนวทางการปฏิบัติให้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต ตรวจสอบได้ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เข้าร่วมและผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ได้สอบทานระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และยังช่วยให้บริษัทฯ มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความโปร่งใส (Transparency) แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตกลงร่วมกันที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้องตามหลักกฎหมาย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้วางโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการกำกับดูแล การติดตาม และการประเมินผล เพื่อให้ทุกฝ่ายมีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันตามหลักพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการถ่วงดุลไปพร้อมกัน

บริษัทฯ จัดให้มีการให้ความรู้และสื่อสารมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และผู้ที่มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดการตระหนักและนำไปปฏิบัติจริง นอกจากนี้ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้า บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารมาตรการดังกล่าวผ่านหลายช่องทางเช่น ผ่านตัวแทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร การระบุนโยบายและระเบียบปฏิบัติลงในสัญญาระหว่างคู่ค้า การเยี่ยมชมและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการสอบทานระบบควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทร่วมทุน เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน

  • ไม่มีข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลที่มีนัยสำคัญ
  • ผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีมากหรือคิดเป็นร้อยละ 94
  • ไม่มีอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบรรษัทภิบาล การละเมิดจริยธรรมธุรกิจและการคอร์รัปชัน
  • เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ปี 2562

 

ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการที่สำคัญ

 

เอกสารดาวน์โหลด

นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

© 2023 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.