By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

ภาพรวมธุรกิจ

ความคืบหน้าทางธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครอบคลุมประเทศไทย ลาว จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บ้านปู เพาเวอร์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ด้วยเป้าหมายขยายกำลังผลิตให้ได้ถึง 5,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568

โรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้า
31 แห่ง/โครงการ
กำลังผลิตที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
2,823 เมกะวัตต์เทียบเท่า
กำลังผลิตที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
106 เมกะวัตต์เทียบเท่า
เป้าหมายกำลังผลิตภายในปี 2568
5,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า
เป้าหมายกำลังผลิตจากพลังงาน
เชื้อเพลิงทั่วไป
4,500 เมกะวัตต์เทียบเท่า
เป้าหมายกำลังผลิตจากพลังงาน
หมุนเวียน
800 เมกะวัตต์
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน
พอร์ตธุรกิจปัจจุบันและเป้าหมายในระยะยาว
กลยุทธ์ Greener & Smarter

© 2021 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.