By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การพัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรม

ความสำคัญ

นวัตกรรมในบริบทของบ้านปู เพาเวอร์ คือ การออกแบบและการเลือกใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง สะอาด ที่เหมาะสมกับแต่ละโครงการ และการคิดริเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาเพื่อให้การปฏิบัติงานที่ดำเนินการอยู่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้วยการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้กับงานปัจจุบัน ซึ่งการพัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรมนับเป็นหัวใจสำคัญที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการขายพลังงาน

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ ใช้แนวคิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Operational Excellence) ร่วมกับนวัตกรรมเข้าด้วยกันโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับที่จะร่วมกันบ่งชี้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน ค้นหาสาเหตุของปัญหานั้นผ่านกระบวนการที่เป็นระบบ และดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มเสถียรภาพในการผลิต ลดต้นทุนและความสูญเสียในกระบวนการผลิต การดำเนินงานเริ่มจากการจัดอบรมเพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสามารถในการบ่งชี้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกลาง รวมถึงมีการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยธุรกิจเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและพนักงานมีโอกาสนำเสนอโครงการที่ตนเองคิดและนำไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์

บริษัทฯ ผลักดันนวัตกรรมผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยค่านิยม นวัตกรรม (Innovative) เป็นหนึ่งในสามค่านิยมหลัก มีการส่งเสริมนวัตกรรมผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมมาใช้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานนำเสนอแนวความคิดและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรในรูปแบบ Learning Application Project ที่ส่งเสริมให้พนักงานจากหลายหน่วยงานร่วมกันทำโครงการโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม แล้วนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการ

บริษัทฯ จัดตั้ง Innovation Committee ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในองค์กร นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมภายในองค์กรโดยการบริหารจัดการความรู้ และการจัดงาน Innovation Convention เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ อีกทั้งเป็นการแสดงผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของพนักงานในการดำเนินโครงการนวัตกรรม

บริษัทฯ มีกลไกในการคัดกรองโครงการพัฒนากระบวนการผลิต นวัตกรรม และโครงการด้านดิจิทัลต่าง ๆ โดยพิจารณาอย่างรอบด้านโดยใช้เกณฑ์การประเมินความคุ้มค่าทั้งทางด้านการลงทุน ความเสี่ยง ผลตอบแทนทั้งในด้านการเงินและประเด็นการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, Governance: ESG) รวมถึงความยั่งยืนและการขยายผลไปสู่การดำเนินงานในหน่วยการผลิตอื่น ๆ

กลุ่มบ้านปูให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ด้วยความตระหนักถึงการดำเนินงานในอนาคตที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันตามกลยุทธ์ Greener Smarter กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกเทคโนโลยีและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความเหมาะสมต่อ 1)ระดับความจำเป็นต่อธุรกิจ 2)ตรงตามวัตถุประสงค์ และ3) มีโอกาสรับรู้ผลตอบแทนอย่างรวดเร็ว อีกทั้งต้องมีการวางโครงสร้างพื้นฐานให้มีความคล่องตัวสูงเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ สร้างระบบการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber security) เนื่องจากธุรกิจไฟฟ้าเป็นส่วนด้านความมั่นคงในพื้นที่ซึ่งอาจเป็นเป้าหมายการคุกคามทางไซเบอร์ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจประเมินความเสี่ยง ทดสอบความปลอดภัย และกำหนดมาตรการป้องกันให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และกำหนดให้มี Global Information Security Officer (GISO) ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งกลุ่มบ้านปู ในการกำกับดูแล ความปลอดภัยของข้อมูล (information security) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology risk) และการปฏิบัติตามกฎหมาย

ผลการดำเนินงาน

  • โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม มีค่า AF ร้อยละ 95.98 และ FOF ร้อยละ 0
  • โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ มีค่า AF ร้อยละ 82.68 และ FOF ร้อยละ 0.51
  • คะแนน Cybersecurity and privacy maturity score โดยรวม 3.5 คะแนน
  • ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001:2013 ที่สำนักงานในไทย และปักกิ่ง
  • ฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อทดสอบแผนการรับมือ กรณีมีการรั่วไหลของข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคล

 

ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการที่สำคัญ

 

เอกสารดาวน์โหลด

นโยบายนวัตกรรม

 

 

© 2024 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.