By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การพัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านนวัตกรรมและการปรับปรุงในองค์กรอย่างต่อเนื่องผ่านค่านิยม ‘Innovative’ หรือสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมสามประการของวัฒนธรรมองค์กร ‘บ้านปู ฮาร์ท’ (Banpu Heart) โดยบริษัทฯ มุ่งสร้างนวัตกรรมผ่านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ สร้างระบบที่เรียกว่า ‘Wow Idea’ เป็นช่องทางให้พนักงานนำเสนอแนวความคิดและนวัตกรรม เพื่อผลักดันสู่การนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ซึ่งการพัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้ภาวะที่อุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

Innovation Policy

ตัวอย่างนวัตกรรม

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน ได้รับรางวัลที่ 3 ด้านการออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนยอดเยี่ยม
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวนซึ่งออกแบบโดย Hainan Electric Power Design and Research Institute ตั้งอยู่ที่เมืองเจียซาน มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ได้รับรางวัลที่ 3 ในการออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนยอดเยี่ยมในปี 2562 จาก China Electric Power Planning & Engineering Association จากการประเมินโรงไฟฟ้า 271 แห่งทั่วประเทศ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวนตั้งอยู่เหนือพื้นที่ชุ่มน้ำ ทำให้ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งความเย็นจากน้ำด้านล่างยังช่วยลดความร้อนทำให้โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์สูงขึ้น นับเป็นโครงการแห่งความภาคภูมิใจที่บริษัทฯ สามารถส่งมอบพลังงานสะอาดด้วยการออกแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่

Digital Transformation

แม้ว่าการทำงานของโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่จะถูกควบคุมด้วยระบบดิจิทัลเแล้ว แต่บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงโอกาสในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนไปสู่การเป็นโรงไฟฟ้าแห่งอนาคตที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเน้นกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจ เทคโนโลยี และบุคลากร

ธุรกิจ
จัดตั้งหน่วยงานที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยสนับสนุนการวิเคราะห์กระบวนการทำงานและหาจุดที่สามารถปรับปรุงได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยเริ่มจากโครงการที่มีศักยภาพในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงแล้วก่อให้เกิดผลประโยชน์สูง เช่น แอปพลิเคชันเพื่อการปฏิบัติการและการซ่อมบำรุงในโรงไฟฟ้า และแอปพลิเคชันเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน เป็นต้น

เทคโนโลยี
จัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล (Digital Capability Center: DCC) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและเครื่องมือด้านดิจิทัลให้แก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ และประสานการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยี

บุคลากร
จัดตั้ง Banpu Digital Academy เพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพพนักงานด้วยหลักสูตรแนวคิดในการทำงานแบบใหม่และเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านหลักสูตรการอบรมมากมาย รวมทั้งหลักสูตรออนไลน์ เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

© 2021 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.