By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การพัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรม

ความสำคัญ

นวัตกรรมในบริบทของบ้านปู เพาเวอร์ คือ การออกแบบและการเลือกใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง สะอาด ที่เหมาะสมกับแต่ละโครงการ และการคิดริเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาเพื่อให้การปฏิบัติงานที่ดำเนินการอยู่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้วยการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้กับงานปัจจุบัน อาทิ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีการซื้อขายไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant) เป็นต้น ซึ่งการพัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรม จะเป็นกลไกสำคัญที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงภายใต้ภาวะที่อุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค Disruptive Technology

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ ใช้แนวคิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Operational Excellence) ร่วมกับนวัตกรรม (Innovation) เข้าด้วยกันโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับที่จะร่วมกันบ่งชี้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน ค้นหาสาเหตุของปัญหานั้นผ่านกระบวนการที่เป็นระบบ และดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ ลดต้นทุนการผลิต ความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต การดำเนินงานเริ่มจากการจัดอบรมเพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสามารถในการบ่งชี้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกลาง รวมถึงมีการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยธุรกิจเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและพนักงานมีโอกาสนำเสนอโครงการที่ตนเองคิดและนำไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์

บริษัทฯ ผลักดันนวัตกรรมผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยค่านิยม ‘ Innovative’ เป็นหนึ่งในสามค่านิยมหลัก มีกิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมมาใช้ บริษัทฯ การสร้างระบบในการเสนอแนวความคิดที่เรียกว่า Wow Idea และ Innovation เพื่อให้พนักงานนำเสนอแนวความคิดและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital transformation) ด้วยความตระหนักถึงการดำเนินงานในอนาคตที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยไม่เพียงแต่การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หรือการพัฒนาแอปพลิเคชันเท่านั้น แต่รวมถึงการสร้างทักษะด้านดิจิทัลและปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการทำงานของพนักงานใหม่เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีทักษะและความเชี่ยวชาญ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงหรือความต้องการใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Agility)

 

ผลการดำเนินงาน

  • ดำเนินโครงการ Digital Transformation เป็นไปตามเป้าหมาย
  • มีผลการวัดระดับการดำเนินงานด้านดิจิทัล (digital mutuality) ที่ร้อยละ 42 จัดอยู่ในกลุ่ม Digital Leader โดยมีคะแนนเพิ่มร้อยละ 30 จากปี 2561 ที่เริ่มดำเนินโครงการ Digital Transformation
  • โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตและนวัตกรรมในโรงไฟฟ้า อาทิ
    • โครงการโครงการปรับปรุงหม้อไอน้ำในโรงไฟฟ้าให้สามารถรองรับของเสียจากจากกระบวนการผลิตของลูกค้าในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโจวผิง
    • โครงการปรับปรุงหม้อไอน้ำในโรงไฟฟ้าให้สามารถรองรับถ่านหินที่มีค่าความร้อนต่ำเพื่อลดค่าเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเจิ้งติ้ง

 

ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการที่สำคัญ

 

เอกสารดาวน์โหลด

นโยบายนวัตกรรม

 

 

© 2023 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.