By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การหยุดชะงักในธุรกิจไฟฟ้าเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ การเตรียมความพร้อมให้สามารถฟื้นคืนการดำเนินงานได้ในภาวะฉุกเฉินในระยะเวลารวดเร็ว รวมไปถึงการสื่อสารที่เหมาะสมและเพียงพอ สามารถช่วยลดความเสียหาย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะลูกค้าและคู่ค้า การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ

บริษัทฯ ประกาศนโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจเมื่อปี 2561 โดยอ้างอิงหลักการและข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301:2012) ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการชี้บ่งกระบวนการทำงานที่สำคัญ การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและการฝึกซ้อม ทั้งนี้ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับการผนวกภายใต้การดูแลและบริหารจัดการของกลุ่มบ้านปู โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารการจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management Team) และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สั่งการและให้ข้อมูลแก่สาธารณะในกรณีเกิดเหตุการณ์ในธุรกิจไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งการทำงานในลักษณะผสานเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ เป็นการประหยัดทรัพยากรในการดำเนินงานและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดังนี้

Response
• ดำเนินการตอบสนองต่อเหตุการณ์และป้องกันความเสียหายลุกลามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะที่เหมาะสมและเพียงพอ ในเวลาที่ผู้มีส่วนได้เสียยอมรับได้

Recover
• สามารถฟื้นคืนกิจกรรมหลักที่จำเป็นเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการต่างๆ ในระยะเวลารวดเร็ว และผู้มีส่วนได้เสียยอมรับได้
• การเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศและข้อมูลที่รองรับการทำงาน
• การเตรียมความพร้อมมีสถานที่ทำงานสำรองและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ

Restore
• การฟื้นคืนกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะเวลารวดเร็ว และผู้มีส่วนได้เสียยอมรับได้

ในการดำเนินการด้านความต่อเนื่องของธุรกิจไฟฟ้ามีความท้าทายที่สำคัญ คือ กรณีการเกิดความเสียหายในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลานานในการฟื้นคืนกิจกรรม บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการลงทุนในการป้องกัน ควบคุม และการลดความรุนแรงของอุบัติการณ์อยู่เสมอ ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศจากระยะไกลในเบื้องต้น และเข้าตรวจสอบเมื่อมีความปลอดภัยเพียงพอแล้ว โดยเน้นการสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับผู้รับเหมาเพื่อตรวจสอบความเสียหาย จากนั้นจะสื่อสารกับผู้รับซื้อไฟฟ้าให้ทราบเพื่อที่จะสามารถจัดหาไฟฟ้าจากแหล่งผลิตอื่นได้อย่างทันท่วงที

ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

• บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในช่วงการระบาด COVID-19 โดยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และไม่มีหน่วยธุรกิจใดต้องหยุดการดำเนินการผลิตอันเนื่องมาจากการระบาด

• ร่วมกับกลุ่มบ้านปู ในการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับองค์กรที่สำนักงานใหญ่ และได้รับการรับรองระบบ ISO 22301: 2012 ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน จากหน่วยงานภายนอก

• อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนด้านความเสี่ยง และจัดทำคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤติให้ครอบคลุมธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มเติม โดยเลือกจากความเสี่ยงที่มีความรุนแรงและความน่าจะเป็นสูงเป็นลำดับแรก โดยคณะทำงานสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมโดยมีหน่วยงานสื่อสารองค์กรของกลุ่มบ้านปู เข้าร่วมเพื่อให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน

• พัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร ทยอยนำระบบสารสนเทศในบริษัทฯ ขึ้นสู่ระบบคลาวด์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (Cloud Computing) ซึ่งทำให้สามารถกู้คืนระบบ และข้อมูลที่จำเป็นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีการพัฒนาการซ้อมการกู้คืนระบบและข้อมูลที่จำเป็นเป็นประจำทุกปี

© 2021 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.