By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ความสำคัญ

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว โรคระบาด และจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การก่อการร้าย การโจมตีทางไซเบอร์ การชุมนุมประท้วง การเกิดเพลิงไหม้ การหกรั่วไหลของสารเคมี เป็นต้น ทั้งหมดล้วนเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการผลิตของบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองและฟื้นคืนการดำเนินงานในภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลารวดเร็ว และการสื่อสารที่เหมาะสมเพียงพอ จะช่วยลดความสูญเสียของบริษัทฯอีกทั้งทำให้บริษัทฯ สามารถกลับมาดำเนินงานตามปกติได้ในระยะเวลาอันสั้น ช่วยลดผลกระทบและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการบริหารจัดการ

บ้านปู เพาเวอร์ จัดทำระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยอ้างอิงหลักการและข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 22301 ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการชี้บ่งกระบวนการทำงานที่สำคัญ การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและการฝึกซ้อม โดยเป้าหมายหลักของการดำเนินงานคือ

  • Response ดำเนินการตอบสนองต่อเหตุการณ์และป้องกันความเสียหายลุกลามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารข้อมูลต่อภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม
  • Recover สามารถฟื้นคืนกิจกรรมหลักที่จำเป็น เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการต่างๆ ในระยะเวลารวดเร็ว และผู้มีส่วนได้เสียยอมรับได้
  • Restore การฟื้นคืนกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะเวลารวดเร็ว ที่ผู้มีส่วนได้เสียยอมรับได้

 ในการดำเนินการด้านความต่อเนื่องของธุรกิจไฟฟ้ามีความท้าทายที่สำคัญ คือ กรณีที่เกิดความเสียหายในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้เวลานานในการฟื้นคืนกิจกรรมทั้งหมด บ้านปู เพาเวอร์ จึงให้ความสำคัญกับลงทุนในการบริหารความเสี่ยง ป้องกันและควบคุมผลกระทบจากความรุนแรงของอุบัติการณ์ รวมถึงกำหนดช่องทางการสื่อสารสู่สาธารณะอย่างเหมาะสมและทันเวลา

การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับการผนวกภายใต้การดูแลและบริหารจัดการของกลุ่มบ้านปู โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบ้านปู เพาเวอร์ เป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management Team) และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สั่งการและให้ข้อมูลแก่สาธารณะในกรณีเกิดเหตุการณ์ในธุรกิจไฟฟ้า การทำงานในลักษณะผสานกันเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ จึงเป็นการประหยัดทรัพยากรในการดำเนินงานและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ในการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ บริษัทฯ กำหนดให้มีการฝึกซ้อมในระดับประเทศและระดับองค์กรทุกปีอย่างสม่ำเสมอ โดยจะดำเนินการสลับกัน รวมทั้งมีการเฝ้าระวังและทบทวนสมรรถนะการดำเนินงานของระบบผ่านการตรวจติดตามภายในและการทบทวนของฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี และสนับสนุนให้แต่ละหน่วยธุรกิจแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในการตอบสนองต่อภัยคุกคามต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละประเทศ

โรงไฟฟ้าที่เป็นบริษัทร่วมทุน ได้แก่ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โรงไฟฟ้าเอชพีซี และบ้านปู เน็กซ์ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการโดยตรง มีการกำกับดูแลผ่านคณะกรรมการในบริษัทนั้นๆ ดังนั้น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทร่วมทุนจึงไม่ได้รวมอยู่ในโครงสร้างนี้ อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งได้มีการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นของตนเอง ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน เพื่อรายงานข้อมูลและสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับเตรียมการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบ้านปู เพาเวอร์ ในฐานะบริษัทร่วมทุน

 

ผลการดำเนินงาน

  • สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กรและระดับประเทศ ร้อยละ 100
  • สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่สำคัญที่มีการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ร้อยละ 66.7
  • ทีมสื่อสารในภาวะวิกฤติของบ้านปู เพาเวอร์ ได้ฝึกซ้อมการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
  • ฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับประเทศที่สำนักงานใหญ่ในไทยและสำนักงานในจีน
  • สำนักงานกรุงเทพฯ ร่วมกับกลุ่มบ้านปูและสำนักงานในจีนได้รับการรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 จากหน่วยงานภายนอก

 

ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการที่สำคัญ

 

เอกสารดาวน์โหลด

นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ

© 2024 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.