By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ความสำคัญ

การหยุดชะงักของธุรกิจจากภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย การโจมตีทางไซเบอร์ การชุมนุมประท้วง การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 หรือสาเหตุอื่น ๆ ที่เกิดจากการอุบัติการณ์ เช่น การเกิดเพลิงไหม้ การหกรั่วไหลของสารเคมี เป็นต้น ทั้งหมดล้วนเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมให้ที่จะสามารถฟื้นคืนการดำเนินงานได้ในภาวะฉุกเฉินในระยะเวลารวดเร็ว และการสื่อสารที่เหมาะสมเพียงพอ จะช่วยลดความเสียหายของบริษัทฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับซื้อไฟฟ้า ไอน้ำ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ดังนั้น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ นักลงทุน และผู้ถือหุ้นให้ความสำคัญ

แนวทางการบริหาร

บ้านปู เพาเวอร์ ประกาศนโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจเมื่อปี 2561 ซึ่งอ้างอิงหลักการและข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301:2012) ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการชี้บ่งกระบวนการทำงานที่สำคัญ การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและการฝึกซ้อม โดยเป้าหมายหลักของการดำเนินงานคือ

  • Response ดำเนินการตอบสนองต่อเหตุการณ์และป้องกันความเสียหายลุกลามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารข้อมูลต่อภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม
  • Recover สามารถฟื้นคืนกิจกรรมหลักที่จำเป็น เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการต่างๆ ในระยะเวลารวดเร็ว และผู้มีส่วนได้เสียยอมรับได้
  • Restore การฟื้นคืนกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะเวลารวดเร็ว ที่ผู้มีส่วนได้เสียยอมรับได้

ทั้งนี้การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับการผนวกภายใต้การดูแลและบริหารจัดการของกลุ่มบ้านปูฯ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบ้านปู เพาเวอร์ เป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management Team) และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สั่งการและให้ข้อมูลแก่สาธารณะในกรณีเกิดเหตุการณ์ในธุรกิจไฟฟ้า การทำงานในลักษณะผสานกันเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ จึงเป็นการประหยัดทรัพยากรในการดำเนินงานและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

สำหรับโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและโรงไฟฟ้าเอชพีซีที่บริษัทฯ ลงทุนในลักษณะบริษัทร่วมทุน และบริษัทไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการโดยตรง แต่อาศัยการกำกับดูแลผ่านคณะกรรมการในบริษัทนั้นๆ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของโรงไฟฟ้าดังกล่าวจึงไม่ได้รวมอยู่ในโครงสร้างนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานของโรงไฟ้บีแอลซีพีและโรงไฟฟ้าเอชพีซี เพื่อรายงานข้อมูลและสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับเตรียมการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบ้านปู เพาเวอร์ ในฐานะบริษัทร่วมทุน

ในการดำเนินการด้านความต่อเนื่องของธุรกิจไฟฟ้ามีความท้าทายที่สำคัญ คือ กรณีที่เกิดความเสียหายในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้เวลานานในการฟื้นคืนกิจกรรมทั้งหมด บ้านปู เพาเวอร์ จึงให้ความสำคัญกับลงทุนในการป้องกัน ควบคุมและการลดความรุนแรงของอุบัติการณ์ รวมถึงมีการสื่อสารสู่ภายนอกอย่างเหมาะสมและทันเวลา

นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ผลการดำเนินงาน

  • ทีมแก้ไขเหตุฉุกเฉินระดับประเทศได้รับการฝึกซ้อม 1 ครั้ง ในจีน
  • ทีมสื่อสารในภาวะวิกฤติของบ้านปู เพาเวอร์ ได้รับการฝึกซ้อม ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
  • สำนักงานปักกิ่งได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO22301:2012)
  • ร่วมกับกลุ่มบ้านปู ในการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับองค์กร และได้รับการรับรองระบบ ISO 22301:2012 เป็นปีที่ 5 จากหน่วยงานภายนอก
  • ในช่วงภาวะ COVID-19 กลุ่มบ้านปู ได้บริหารจัดการโดยคณะทำงานแก้ไขเหตุฉุกเฉินระดับองค์กร (Crisis Management Team : CMT) ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีหน่วยธุรกิจใดต้องหยุดชะงักหรือหยุดการผลิต และพนักงานทุกคนปลอดภัยจากการติดเชื้อ
© 2022 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.