By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
ผลการดำเนินงานในรอบปี

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

 • ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 268 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) จากการประเมินของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Against Corruption: CAC)
 • ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่มีการหยุดชะงัก
 • ไม่มีอุบัติการณ์และข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

ด้านสิ่งแวดล้อม

 • ลงทุนในโรงไฟฟ้านาโกโซ (Nakoso IGCC) และ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I CCGT ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีการผลิตและใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดผ่านบ้านปู เน็กซ์ โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าในพลังงานหมุนเวียนตามสัดส่วนการลงทุน 352 เมกะวัตต์
 • ดัชนีความพร้อมของโรงไฟฟ้า (Availability Factor: AF) ในโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ มีอำนาจในการบริหารจัดการโดยตรง เฉลี่ยร้อยละ 95.05
 • ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยมลพิษต่ำ เพื่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ
  • อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.603 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/เมกะวัตต์–ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
  • อัตราการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 0.025 ตัน/กิกะวัตต์–ชั่วโมง
  • อัตราการปล่อยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 0.044 ตัน/กิกะวัตต์–ชั่วโมง
  • อัตราการปล่อยฝุ่นละออง 0.003 ตัน/กิกะวัตต์–ชั่วโมง
  • อัตราการใช้น้ำ 0.877 ลบ.ม./เมกะวัตต์-ชั่วโมง

ด้านสังคม

 • ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงจากการทำงานจนต้องหยุดงานหรือเสียชีวิต
 • คะแนนความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในไทย ร้อยละ 69 และในจีน ร้อยละ 93
 • สร้าง “Banpu Heart” วัฒนธรรมองค์กรอันแข็งแกร่งที่ช่วยหลอมรวมพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยมีคะแนนในไทย ร้อยละ 79 และในจีน ร้อยละ 95
 • กลุ่มบ้านปูจัดตั้ง กองทุนมิตรผล-บ้านปู ร่วมกับพันธมิตร จำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือสังคมในการบรรเทาผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
© 2023 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.