By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
ประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของโรงไฟฟ้า

ความสำคัญ

บริษัทฯ ดำเนินกลยุทธ์ Greener & Smarter ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นในอนาคต รวมถึงรูปแบบการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานต่าง ๆ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในลงทุนสร้างการเติบโตในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไปโดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาด ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการขยายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เทคโนโลยีด้านพลังงานและการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าให้มีดัชนีความพร้อมของโรงไฟฟ้าสูง และดัชนีการหยุดซ่อมต่ำ สร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรีที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อส่งมอบไฟฟ้าและพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงของการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการใช้พลังงานในสังคมให้เป็นไปอย่างราบรื่น

แนวทางการบริหารจัดการ

  • ด้านการผลิต

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าเพื่อส่งมอบพลังงานให้แก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด การซ่อมบำรุงที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการกำกับดูแล เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และติดตามผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีเชื้อเพลิงและวัตถุดิบเข้าสู่สายการผลิตตามแผนการดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในทุกโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม เพื่อเป็นดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน อีกทั้งยังส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในการตรวจวัดพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการดำเนินการผลิต แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความพร้อมและความมั่นคงในการผลิต

บริษัทฯ มีการสื่อสารแผนการผลิตและแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกับลูกค้า คู่ค้า และผู้รับเหมาล่วงหน้าเพื่อก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาค่าดัชนีความพร้อมและเสถียรภาพของโรงไฟฟ้า ซึ่งการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปีเป็นกิจกรรมหลักสำคัญที่ส่งผลต่อการรักษาสภาพเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ส่งผลให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าตามแผนงานที่ตั้งไว้

การบำรุงรักษาเครื่องจักรของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน จะดำเนินการตามมาตรฐานการซ่อมบำรุงที่กำหนดไว้ในแต่ละโรงไฟฟ้า คัดเลือกผู้รับเหมาซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญ และมีการประเมินผลการดำเนินงานของผู้รับเหมาเพื่อการปรับปรุง  โรงไฟฟ้าจะเลือกดำเนินการซ่อมบำรุงในช่วงที่มีความต้องการพลังงานในพื้นที่น้อยกว่าช่วงเวลาอื่นในแต่ละปี เพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้พลังงานสูง เช่นในฤดูหนาวและฤดูร้อน การซ่อมบำรุงในโรงไฟฟ้าทุกโรงจะหลีกเลี่ยงการดำเนินงานพร้อมกันในทุกหน่วยการผลิต เนื่องจากโรงไฟฟ้ายังต้องจ่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับลูกค้าถึงแม้จะอยู่ในช่วงที่มีการซ่อมบำรุง

  • ด้านการขยายกำลังการผลิตและการลงทุน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง มลพิษต่ำ (High Efficiency, Low Emission: HELE) ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter อาทิ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีด้านพลังงานและการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด โดยลงทุนทั้งในรูปแบบการเข้าดำเนินกิจการโดยมีอำนาจในการบริหารจัดการโดยตรงและบริษัทร่วมทุน ซึ่งในการลงทุนจะต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งด้านความเสี่ยงและโอกาสด้านผลตอบแทน รวมถึงตรวจสอบประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) ของโครงการ อีกทั้งนำตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน ESG เข้ามาร่วมพิจารณาในการลงทุน เช่น ราคาคาร์บอน อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อีกทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่เปิดดำเนินงานในปัจจุบันยังมองหาโอกาสในการขยายการดำเนินธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ผลิตและให้บริการพลังงานแบบครบวงจร (Integrated Energy Services) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงาน

  • มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 3,161 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น
    • พลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป 2,869 เมกะวัตต์เทียบเท่า
    • พลังงานหมุนเวียน 265 เมกะวัตต์เทียบเท่า
  • โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม AF ร้อยละ 94 FOF ร้อยละ 0.82
  • โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ AF ร้อยละ 83.2  FOF ร้อยละ 1.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.