By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
ประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของโรงไฟฟ้า

ความสำคัญ

ความพร้อมและความมั่นคงเชื่อถือได้ของโรงไฟฟ้าเกิดจากการดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด การซ่อมบำรุงที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีเชื้อเพลิงวัตถุดิบเข้าสู่สายการผลิตที่มีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีฐานการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่งในประเทศจีน ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขายเข้าระบบส่งจำหน่ายไฟฟ้าของภาครัฐ ส่วนไอน้ำ (Steam) น้ำร้อน (Hot Water) และน้ำเย็น (Cooling Water) จะขายเพื่อใช้ภาคอุตสาหกรรม ย่านการค้า และย่านที่อยู่อาศัย โดยมีความต้องการใช้ไอน้ำและน้ำร้อนสูงสุดช่วงฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี และมีความต้องการใช้น้ำเย็นสูงสุดช่วงฤดูร้อนในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปี

ดังนั้นความพร้อมและความมั่นคงเชื่อถือได้ของโรงไฟฟ้า ตลอดจนประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงาน จึงเป็นตัวชี้วัดหลัก (Core) ที่บริษัทฯ ยึดมั่นเป็นสำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการกำกับดูแล เฝ้าระวัง ตรวจสอบและติดตาม การวิเคราะห์ศักยภาพการทำงานของโรงไฟฟ้า อาทิ ดัชนีความพร้อม (Availability Factor) อัตราค่าความร้อน (Heat Rate) ดัชนีการหยุดซ่อมตามแผน (Planned Outage Factor : POF) ดัชนีการหยุดซ่อมนอกแผน (Unplanned Outage Factor : UOF)

แนวทางการบริหารจัดการ

ความพร้อมและความมั่นคงเชื่อถือได้ของโรงไฟฟ้าเกิดจากการดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด การซ่อมบำรุงที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีเชื้อเพลิงวัตถุดิบเข้าสู่สายการผลิตที่มีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในทุกโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม เพื่อเป็นดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน อีกทั้งยังส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในการตรวจวัดพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการดำเนินการผลิต แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความพร้อมและความมั่นคงในการผลิต

บริษัทฯ มีการสื่อสารแผนการผลิตและแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกับลูกค้าล่วงหน้าเพื่อก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาค่าความพร้อมและความมั่นคงของโรงไฟฟ้า ซึ่งการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปีเป็นกิจกรรมหลักสำคัญที่ส่งผลต่อการรักษาสภาพเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ส่งผลให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าตามแผนงานที่ตั้งไว้

การบำรุงรักษาเครื่องจักรของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้งสามแห่งในประเทศจีนจะดำเนินการในช่วงฤดูร้อน เพื่อที่จะได้ดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่องในฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้พลังงานสูงสุด การบำรุงรักษาเครื่องจักรจะยึดตามแผนระยะกลาง 3 ปีและแผนดำเนินงานรายปี เพื่อให้มีการเตรียมการล่วงหน้าสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพ การซ่อมบำรุงในโรงไฟฟ้าทุกโรงจะหลีกเลี่ยงการดำเนินงานพร้อมกันในทุกหน่วยการผลิต เนื่องจากโรงไฟฟ้ายังต้องจ่ายไอน้ำให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมถึงแม้จะอยู่ในช่วงที่มีการซ่อมบำรุงในช่วงฤดูร้อนก็ตาม

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในประเทศจีนกำหนดให้มีการซ่อมบำรุงย่อยประจำปี ครั้งละ 10- 20 วัน ส่วนการซ่อมบำรุงใหญ่จะทำทุก 2 ปี ครั้งละ 30-45 วัน ซึ่งระยะเวลาการซ่อมบำรุงจะขึ้นกับรายการที่ถูกกำหนดมาจากผู้ผลิตอุปกรณ์เป็นหลัก รวมถึงอ้างอิงจากการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกิดการเสื่อมสภาพหรือชำรุดจากการใช้งานอีกทางหนึ่งร่วมด้วย โดยการซ่อมบำรุงแต่ละครั้งได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูหนาวและสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าโรงไฟฟ้าจะมีศักยภาพความพร้อมสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน

  • ดัชนีความพร้อม (Availability Factor: AF) ร้อยละ 95.05
  • ดัชนีการหยุดซ่อมฉุกเฉิน (Forced Outage Factor: FOF) ร้อยละ 4.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2023 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.