By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

แจ้งข้อร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทุกกลุ่มไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล ของบริษัทฯ นอกจากนั้นยังได้กำหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและเลขานุการกรรมการคณะบรรษัทภิบาลและสรรหาพร้อมทั้งจัดให้มีการรายงานการรับข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหารับทราบในทุกไตรมาสเพื่อสรุปรายงานแก่คณะกรรมการบริษัท

 

© 2024 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.