By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
พลังงาน

ความสำคัญ

ต้นทุนที่สำคัญในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม คือการใช้เชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และพลังงานในรูปแบบอื่น ๆ ดังนั้น ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จึงส่งผลโดยตรงต่อต้นทุน และความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขณะเดียวกัน กฎระเบียบที่กำหนดปริมาณการใช้ถ่านหินในจีน นับเป็นความท้าทายที่บริษัทฯ จะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งการปรับปรุงการใช้พลังงานในโรงไฟฟ้าปัจจุบันและการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในอนาคต ให้มีอัตราการใช้พลังงานลดลง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ได้แก่

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่

 • เลือกใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงที่มีการใช้เชื้อเพลิงน้อย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อต้มน้ำให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ที่สุด
 • วางแผนการซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มดัชนีความพร้อมใช้ของโรงไฟฟ้า (Availability Factor: AF) ลดดัชนีการหยุดซ่อมตามแผน (Planned Outage Factor) และดัชนีการหยุดซ่อมนอกแผน (Unplanned Outage Factor)ลดการสูญเสียพลังงานจากการ หยุดเครื่องและเริ่มเดินเครื่อง
 • มองหาโอกาสในการลดการสูญเสียความร้อนและพลังงานในระบบ และนำกลับมาใช้ใหม่
 • ปรับปรุงระบบสนับสนุนอื่น ๆ เช่นปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในหม้อต้มเพื่อให้มีการใช้งานที่นานขึ้น ลดการปล่อยน้ำและเติมน้ำใหม่เข้าสู่ระบบ
 • มองหาโอกาสในการใช้เชื้อเพลิงอื่น ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น ก๊าซเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมหลอมโลหะ ก๊าซธรรมชาติ เชื้อเพลิงชีวมวล เป็นต้น
 • วางแผนการจัดซื้อเชื้อเพลิงและแหล่งที่หลากหลาย เพื่อจัดหาเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม อีกทั้งลดความเสี่ยงในการขาดแคลนเชื้อเพลิง
 • พัฒนาแอปพลิเคชันในการบริหารจัดการพลังงานในโรงไฟฟ้าอย่างครบวงจรตั้งแต่การจัดซื้อ จัดเก็บ การผสม และการเผาไหม้ในกระบวนการผลิต

ผลการดำเนินงาน

 • อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 2.30 กิกะจูล/เมกะวัตต์-ชั่วโมง
  – โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 0.82 กิกะจูล/เมกะวัตต์-ชั่วโมง
  – โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 3.92 กิกะจูล/เมกะวัตต์-ชั่วโมง

ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการที่สำคัญ

© 2024 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.