By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
กิจกรรมเพื่อสังคม

ความสำคัญ

บริษัทฯ ยึดมั่นในปณิธานการดำเนินธุรกิจที่ว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” โดยมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้างผลประโยชน์ให้กับสังคมทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

แนวทางการบริหารจัดการ

ด้วยเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้เกิดแก่สังคมสูงสุด บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานภายใต้นโยบายการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งครอบคลุมหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ด้านการศึกษา: สนับสนุนโรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงาน หรือโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ รวมถึงทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 2. ด้านสุขภาพ: สนับสนุนโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเจ็บป่วย ความทุกข์ทรมานจากโรคภัย รวมไปถึงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ
 3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ: สนับสนุนหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เช่น โครงการที่พัฒนารายได้หรือพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน
 4. ด้านสิ่งแวดล้อม: สนับสนุนโครงการหรือหน่วยงานในการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์
 5. ด้านศิลปวัฒนธรรม: สนับสนุนหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น หรือที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
 6. ด้านสวัสดิการทางสังคม: สนับสนุนหน่วยงานหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่เกิดจากอายุ ความเจ็บป่วยทางด้านสุขภาพ หรือความพิการต่างๆ เป็นต้น
 7. ด้านภัยพิบัติ: สนับสนุนเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุนหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

 • การสนับสนุนพรรคการเมือง หรือมุ่งเน้นผลประโยชน์ทางการเมือง
 • การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สิ่งที่ผิดศีลธรรม ผิดจรรยาบรรณ หรือไม่โปร่งใส
 • การไม่เคารพหรือปกป้องชาติหรือศาสนา
 • การไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ

 

ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการที่สำคัญ

 

เอกสารดาวน์โหลด

นโยบายการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

© 2024 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.