By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การสนับสนุน SDGs

บ้านปู เพาเวอร์ มีเป้าหมายในการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ดังนี้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายของบ้านปู เพาเวอร์ ภายในปี 2568
7.1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ที่เชื่อถือได้ ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี 2573
7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในปี 2573
7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายในปี 2573
 • กำหนดเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้า 5,300 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นพลังงานจากเชื้อเพลิงทั่วไป 4,500 เมกะวัตต์เทียบเท่า และพลังงานหมุนเวียน 800 เมกะวัตต์เทียบเท่า
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความพร้อมจ่าย โดยมีค่าดัชนีความพร้อม (Availability factor) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และ ค่าดัชนีการหยุดซ่อมฉุกเฉิน (Forced Outage Factor) ไม่เกินร้อยละ 5
 • ประเด็นสำคัญด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและได้รับการถ่ายทอดไปสู่ผู้บริหารระดับสูง
8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับผู้ทำงานทุกคน รวมถึงผู้ทำงานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ทำงานเสี่ยงอันตราย
 • สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน
 • ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงและเจ็บป่วยจากการทำงานทั้งพนักงานและผู้รับเหมา
  • ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการทำงาน
  • อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์ (Lost Time Injury Frequency Rate)
  • อัตราความถี่การบาดเจ็บเป็นศูนย์ (Total recordable injury frequency rate)
  • อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานที่มีความรุนแรงต่อเนื่องเป็นศูนย์ (High-consequence injury rate)
  • ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน (fatality caused by occupational ill-health)
  • อัตราความถี่ของการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานเป็นศูนย์ (Total recordable occupational ill-health frequency rate)
  • อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุในกระบวนการผลิตระดับสูงสุดเป็นศูนย์ (Tier-1 process safety event rate)
 • ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 • ระดับของวัฒนธรรมองค์กร “Banpu Heart” ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 • การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลครอบคลุมพนักงานร้อยละ 100
 • ตำแหน่งที่มีความสำคัญทั้งหมดได้รับการประเมินผู้สืบทอด
 • มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมธุรกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในปี 2564
 • ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน และข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนเข้าสู่กลไกระงับข้อพิพาทเพื่อการแก้ไขอย่างครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 100
 • มีแผนการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมประเด็นด้าน ESG ทุกหน่วยธุรกิจ
 • ลูกค้าและผลิตภัณฑ์
  • ไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (customer privacy)
  • ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์
  • ข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้รับการตรวจสอบแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมทั้งหมด
9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573
 • อัตราการปล่อยมลสารในโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงทั่วไป อยู่ในระดับต่ำ (Ultra-low emissions)
  • อัตราการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่เกิน 0.0766 ตัน/กิกะวัตต์–ชั่วโมง
  • อัตราการปล่อยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนไม่เกิน 1.184 ตัน/กิกะวัตต์–ชั่วโมง
  • อัตราการปล่อยฝุ่นละอองต่อไม่เกิน 0.0230 ตัน/กิกะวัตต์–ชั่วโมง
 • ของเสียอันตรายที่กำจัดด้วยการฝังกลบไม่เกิน 210 ตัน/ปี
 • ของเสียไม่อันตรายที่กำจัดด้วยการฝังกลบไม่เกิน 793 ตัน/ปี
 • ไม่มีอุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และเสียค่าปรับที่มีนัยสำคัญในทุกที่ที่บริษัทฯ ดำเนินงาน
 • ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญจากชุมชน ทั้งจากการดำเนินงานและการโยกย้ายถิ่นฐาน
 • ข้อร้องเรียนจากชุมชนต้องเข้าสู่กลไกระงับข้อพิพาทเพื่อการแก้ไขอย่างครบถ้วน
 • โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทุกแห่งในจีนได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
 • มีการจัดซื้อจัดจ้างจากคู่ค้าในท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 • มีการการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ของคู่ค้าที่สำคัญครอบคลุมร้อยละ 100
 • สัญญาของบริษัทฯ ได้รับการใส่ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ ESG ร้อยละ 100
 • คะแนนความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัว (Cybersecurity and privacy maturity score) ไม่น้อยกว่า 2.5 (คะแนนเต็ม 5)
12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี 2573
 • อัตราใช้น้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 0.868 ลบ.ม./เมกะวัตต์-ชั่วโมง
 • ใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตไม่เกิน 1.55 กิกะจูล/เมกะวัตต์-ชั่วโมง
 • เถ้าลอยและเถ้าหนักมีการนำไปใช้ใหม่หรือรีไซเคิลร้อยละ 100
 • ดำเนินการประเมินผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินงาน
13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ
 • อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 0.676 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/เมกะวัตต์–ชั่วโมง ในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่บริษัทฯ มีอำนาจในการบริหารจัดการโดยตรง
 • มีกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 800 เมกะวัตต์เทียบเท่า
 • เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแนวทาง Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ภายในปี 2565
 • มีระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจทุกหน่วยธุรกิจและดำเนินการฝึกซ้อมอย่างครบถ้วน
 • หน่วยงานที่สำคัญในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ (Critical business function) ดำเนินการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจ ร้อยละ 100
16.5 ลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ
 • ไม่มีอุบัติการณ์ที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมาย บรรษัทภิบาลและคอร์รัปชัน
 • ข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบและแก้ไขตามกระบวนการระงับข้อพิพาท
 • เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
© 2024 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.