By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การสนับสนุน SDGs

บ้านปู เพาเวอร์ มีเป้าหมายในการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ดังนี้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายของบริษัทฯ 2564-2568
7.1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ที่เชื่อถือได้ ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี 2573
7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในปี 2573
7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายในปี 2573
 • กำหนดเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้า 5,300 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นพลังงานจากเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power Generation) 4,500 เมกะวัตต์เทียบเท่า และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) 800 เมกะวัตต์
12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี 2573
 • ใช้น้ำต่อหน่วยการผลิตไม่เกิน 0.868 ลบ.ม./ เมกะวัตต์-ชั่วโมง
 • เถ้าลอยและเถ้าหนักมีการนำไปใช้ใหม่หรือรีไซเคิลร้อยละ 100
 • ไม่มีของเสียอันตรายที่ถูกกำจัดโดยการฝังกลบ
 • จำนวนของเสียอันตรายที่ถูกกำจัดไม่เกิน 6 ตัน
 • อัตราการกำจัดของเสียอันตรายไม่เกิน 0.130 ตัน/ เมกะวัตต์-ชั่วโมง
 • ดำเนินการประเมินผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินงาน
8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับผู้ทำงานทุกคน รวมถึงผู้ทำงานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ทำงานเสี่ยงอันตราย
 • สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน
 • ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงและเจ็บป่วยจากการทำงานทั้งพนักงานและผู้รับเหมา
  • Zero fatality
  • Zero lost time injury frequency rate (LTIFR)
  • Zero total recordable injury frequency rate (TRIFR)
  • Zero high-consequence injury rate
  • 100% working environment regulatory compliance
  • Zero fatality caused by occupational ill-health
  • Zero total recordable occupational ill-health frequency rate
  • Zero tier-1 process safety event rate
16.5 ลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ
 • ไม่มีอุบัติการณ์ที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมาย บรรษัทภิบาลและคอร์รัปชัน และหากมีข้อร้องเรียนจะต้องได้รับการตรวจสอบและแก้ไขตามกระบวนการรับข้อร้องเรียนในเวลาที่เหมาะสม
 • เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573
 • อัตราการปล่อยมลสารในโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal power generation) อยู่ในระดับต่ำ (Ultra-low emissions)
  • SO2 < 76.6 กรัม/ เมกะวัตต์-ชั่วโมง
  • NOx < 118.4 กรัม/ เมกะวัตต์-ชั่วโมง
  • PM < 23.0 กรัม/ เมกะวัตต์-ชั่วโมง
 • อัตราการใช้น้ำไม่เกิน 0.868 ลบ.ม./ เมกะวัตต์-ชั่วโมง
 • ไม่มีอุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และเสียค่าปรับที่มีนัยสำคัญในทุกที่ที่บริษัทฯ ดำเนินงาน
 • ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญจากชุมชน และข้อร้องเรียนจากชุมชนต้องเข้าสู่กลไกระงับข้อพิพาทเพื่อการแก้ไขอย่างครบถ้วน
 • โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทุกแห่งในจีนได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ
13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ การเตือนภัยล่วงหน้าผลกระทบ การเตือนภัยล่วงหน้า
 • อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 0.676 ตัน CO2e/ เมกะวัตต์-ชั่วโมง
 • มีกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) 800 เมกะวัตต์
 • กำหนดเป้าหมายการเปิดเผยข้อมูลด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแนวทาง Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
 • มีระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจและดำเนินการซ้อมอย่างครบถ้วน

Sustainable Development Policy

© 2022 Banpu Power Public Company Limited | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน). All rights reserved.